مثال روش پرومته فازی

هدف از این مطالعه ارزیابی شیوه های WCM سازمان های تولیدی هند و رتبه بندی آنها بر اساس شیوه های آنها است. برای این منظور ، سه شرکت موردی در بخش مهندسی سنگین هند مورد مطالعه قرار گرفتند.

این مثال از مقاله Development of fuzzy PROMETHEE algorithm for the evaluation of Indian world-class manufacturing organisations استخراج شده است.

مثال روش پرومته فازی

معیارهای استفاده شده در این مقاله ، معیارهای عملکرد WCM است که از سانگوان و دیگالوار (2008) اتخاذ شده است. آنها مجموعه ای از 12 عامل حیاتی و 73 معیار عملکرد را برای روشهای WCM در سناریوی هند ارائه داده اند.

اختصاص وزن ها به معیارها

اولین قدم اختصاص دادن وزن به معیارها است تا معیار اهمیت نسبی یک معیار برای سایر معیارها تعیین شود. این کار با استفاده از یک متغیر زبانی به نام “درجه اهمیت” انجام می شود.

مثال روش پرومته فازی
اختصاص وزن ها به معیارها

ماتریس اختلاف

هنگامی که اعداد فازی برای هر معیار به هر جایگزین اختصاص یافت ، ماتریس اختلاف سپس با مقایسه زوجی همه گزینه ها نسبت به تمام معیارها ساخته می شود. اختلاف اعداد فازی برای هر جفت گزینه برای هر معیار محاسبه می شود. از عملیات استاندارد فازی برای همین مورد استفاده می شود.

به عنوان مثال ، اولین معیار ، یعنی تخصیص منابع (TM1) را در نظر بگیرید. برای این معیار ، ما مقایسه جفتی هر جفت گزینه را انجام می دهیم.

مثال روش پرومته فازی

شرکت جفت A-company B را در نظر بگیرید. مقدار فازی برای شرکت A مربوط به TM1 است (4 ، 5 ، 6). مقدار فازی برای شرکت B مربوط به TM1 نیز (4 ، 5 ، 6) است.

اختلاف این دو عدد فازی را می گیریم و آن را به ماتریس اختلاف وصل می کنیم

مثال روش پرومته فازی
مثال روش پرومته فازی

مثال روش پرومته فازی

به این ترتیب هر جفت گزینه برای هر معیار ارزیابی می شود تا در ماتریس اختلاف نشان داده شده در جدول 6 وارد می شود

ماتریس اختلاف
ماتریس اختلاف

ماتریس اولویت و شاخص اولویت جهانی

ماتریس ترجیحی زمانی بدست می آید که تابع ترجیح روی ماتریس اختلاف اعمال شود. جدول 7 ماتریس اولویت را نشان می دهد. شاخص اولویت جهانی با در نظر گرفتن جمع ستون هر ستون محاسبه می شود.

شاخص ترجیحات جهانی معیاری دقیق برای چگونگی ترجیح یک گزینه به جایگزین دیگر برای همه معیارها است.

ماتریس اولویت و شاخص اولویت جهانی
ماتریس اولویت و شاخص اولویت جهانی

به عنوان مثال ، وقتی تابع ترجیح به عنصر در ردیف اول و ستون اول ماتریس اختلاف اعمال می شود ، یعنی (–2 ، 0 ، 2) ، مقدار 0 را می گیریم زیرا (–2 ، 0 ، 2) برابر است به آستانه بی تفاوتی ، q = (–2 ، 0 ، 2).

مثال روش پرومته فازی

این به معنای ساده این است که ما در انتخاب بین شرکت A و B با توجه به معیارهای TM1 بی تفاوت هستیم.

به این ترتیب ، هر ورودی از ماتریس ترجیح محاسبه می شود. ترجیح جهانی جفت A-B برابر 3.75 است به این معنی که شرکت A نسبت به شرکت B با شاخص 3.75 نسبت به تمام معیارها ترجیح داده می شود. به همین ترتیب ، شرکت B با شاخص 40.75 نسبت به شرکت A ترجیح داده می شود.

مجموع ترجیحات
مجموع ترجیحات

غلبه بر جریانات

  • جریان مثبت تر از اندازه گیری میزان مقاومت گزینه در مقایسه با سایر گزینه ها بیش از همه معیارها است.
  • جریان منفی انحراف معیار ، ضعف گزینه را نسبت به سایر گزینه ها نسبت به سایر معیارها ارزیابی می کند.
  • برای بدست آوردن رتبه بندی کامل گزینه ها از جریان خالص خالص استفاده می شود.

جدول 8 جریانهای بیشتر از این را نشان می دهد:

مثال روش پرومته فازی
مثال روش پرومته فازی

با توجه به نتایج حاصل شده شرکت B با بیشترین مقدار گزینه برتر ما خواهد بود.

X