مثال روش ANP فازی

مثال روش Anp فازی

این مثال از مقاله FUZZY ANALITIC NETWORK PROCESS BASED MULTI CRITERIA DECISION MAKING METHODOLOGY FOR A FAMILY AUTOMOBILE PURCHASING DECISION اسخراج شده است.

در این مثال پس از شکل‌گیری ساختار شبکه مربوط به انتخاب خودروی خانوادگی برای خرید، ابتدا معیارهای اصلی برای این منظور مقایسه شدند. سپس زیرمعیارهای تعیین شده برای هر یک از معیارهای اصلی بین خود و بین خود مقایسه شدند.
گزینه ها؛ برای هر زیرمعیار، روابط همه زیرمعیارهای مؤثر بر این زیرمعیارها با یکدیگر در نظر گرفته شد و ماتریس های مقایسه زوجی تشکیل شد. این ماتریس ها توسط شخصی که قصد خرید خودرو را داشت با مقیاس های زبانی مانند جدول زیر پر شده است.

مثال روش ANP فازی - ماترس تصمیم گیری
ماتریس تصمیم گیری

در گام اول مقادیر S محاسبه می شود.

مثال روش ANP فازی - محاسبه S
محاسبه مقدار S

در مرحله 2. درجه امکان M2 = (l2, m2, u2) ≥ M1 = (l1, m1, u1) را مورد بررسی قرار می دهیم.

مثال روش ANP فازی - درجه امکان
مثال روش ANP فازی – درجه امکان

در مرحله سوم بردارهای وزن نرمال شده محاسبه و اوزان معیارها بدست می آید.

مثال روش ANP فازی - اوزان نرمال
مثال روش ANP فازی – اوزان نرمال

وزن‌های اولویت به‌دست‌آمده از فرآیند شفاف‌سازی به بسته نرم‌افزار Super Decisions 1.6، که معمولاً در روش ANP استفاده می‌شود، از طریق منوی «ورود مستقیم داده» منتقل می شوند. وزن اولویت از این ماتریس حد برای هر جایگزین به دست آمد و گزینه با وزن اولویت به عنوان بهترین تعیین گزینه تعیین می شود.

X