۵
(۱)

مثال روش ANP فازی

شرکتی عوامل تاثیرگذار بر کارایی خود را به صورت پاسخ گویی، حمل و نقل، هزینه، ویژگی های مکان و محیط کار تعیین نموده است. با بررسی های انجام شده و اطلاعات جمع آوری شده از خبرگان و کارشناسان برای هر یک از این ۵ عامل، ۵ زیر عامل درنظر گرفته شده است.

به منظورجمع آوری اطلاعات از سوی خبرگان از طیف ۵ تایی ساعتی استفاده شده است. حال قصد داریم با استفاده از روش ANP فازی میزان تاثیرگذاری و وزن هر کدام از این عوامل را محاسبه نماییم.

مثال روش ANP فازی

جدول ساعتی – معادل سازی
عددانتخابی کران پایین کران وسط کران بالا
۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰
۱.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰
۲.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰
۳.۰۰۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰
۴.۰۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰

واژه های کلامی از سمت خبرگان

مثال روش ANP فازی

واژه های کلامی
  خبره اول خبره دوم خبره سوم خبره چهارم خبره پنجم خبره ششم
C1 ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰
C2 ۳.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۳.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۳.۰۰۰ ۲.۰۰۰
C3 ۲.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۳.۰۰۰ ۳.۰۰۰ ۲.۰۰۰
C4 ۱.۰۰۰ ۴.۰۰۰ ۴.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۴.۰۰۰ ۴.۰۰۰
C5 ۴.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۴.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۳.۰۰۰
C6 ۳.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۴.۰۰۰ ۴.۰۰۰ ۳.۰۰۰ ۳.۰۰۰
C7 ۳.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۴.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۳.۰۰۰
C8 ۲.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۴.۰۰۰ ۲.۰۰۰
C9 ۴.۰۰۰ ۳.۰۰۰ ۴.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۴.۰۰۰ ۲.۰۰۰
C10 ۲.۰۰۰ ۳.۰۰۰ ۴.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۱.۰۰۰
C11 ۴.۰۰۰ ۳.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰
C12 ۱.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۳.۰۰۰ ۳.۰۰۰ ۴.۰۰۰ ۴.۰۰۰
C13 ۲.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۴.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۱.۰۰۰
C14 ۴.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۳.۰۰۰ ۴.۰۰۰
C15 ۳.۰۰۰ ۴.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۴.۰۰۰ ۳.۰۰۰
C16 ۳.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۳.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۴.۰۰۰
C17 ۳.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۳.۰۰۰ ۴.۰۰۰ ۳.۰۰۰ ۳.۰۰۰
C18 ۳.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۴.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۲.۰۰۰
C19 ۳.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۱.۰۰۰
C20 ۴.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۴.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۲.۰۰۰ ۱.۰۰۰

تبدیل واژه های کلامی به نظرات فازی

مثال روش ANP فازی

نظرات فازی
  خبره اول خبره دوم خبره سوم خبره چهارم خبره پنجم خبره ششم
C1 ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰
C2 ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰
C3 ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰
C4 ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰
C5 ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۵۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰
C6 ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰
C7 ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰
C8 ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰
C9 ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰
C10 ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۷۵۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰
C11 ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰
C12 ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰
C13 ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰
C14 ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰
C15 ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰
C16 ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۷۵۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰
C17 ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰
C18 ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۷۵۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰
C19 ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰
C20 ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۱.۰۰۰ ۱.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰

در گام اول پس از دریافت نظرات از سوی هر کدام از خبرگان می بایست میانگین فازی میان نظرات گرفته شود تا تجمیعی از آرا به صورت یکپارچه و آماده حل روش صورت پذیرد.

مثال روش ANP فازی

میانگین گیری فازی
گام دوم C1 C2 C3 C20
C1 ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۹۲ ۰.۵۴۲ ۰.۷۰۸ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۹۱۷ ۰.۵۸۳ ۰.۸۳۳ ۰.۹۱۷
C2 ۰.۲۹۲ ۰.۵۴۲ ۰.۸۷۵ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۹۲ ۰.۴۱۷ ۰.۶۶۷ ۰.۸۳۳
C3 ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۲۹۲ ۰.۵۴۲ ۰.۷۰۸ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۴۵۸ ۰.۷۰۸ ۰.۸۷۵
C4 ۰.۵۴۲ ۰.۷۹۲ ۰.۹۱۷ ۰.۲۰۸ ۰.۴۵۸ ۰.۶۶۷ ۰.۶۲۵ ۰.۸۷۵ ۱.۰۰۰ ۰.۳۷۵ ۰.۶۲۵ ۰.۸۳۳
C5 ۰.۴۱۷ ۰.۶۶۷ ۰.۷۹۲ ۰.۴۵۸ ۰.۷۰۸ ۰.۸۷۵ ۰.۰۸۳ ۰.۳۳۳ ۰.۶۲۵ ۰.۴۱۷ ۰.۶۶۷ ۰.۸۳۳
C6 ۰.۵۴۲ ۰.۷۹۲ ۰.۹۵۸ ۰.۶۲۵ ۰.۸۷۵ ۰.۹۱۷ ۰.۳۷۵ ۰.۶۲۵ ۰.۷۹۲ ۰.۴۱۷ ۰.۶۶۷ ۰.۹۱۷
C7 ۰.۲۹۲ ۰.۵۴۲ ۰.۷۵۰ ۰.۳۷۵ ۰.۶۲۵ ۰.۷۰۸ ۰.۵۴۲ ۰.۷۹۲ ۰.۹۱۷ ۰.۱۶۷ ۰.۴۱۷ ۰.۶۲۵
C8 ۰.۳۳۳ ۰.۵۸۳ ۰.۸۳۳ ۰.۳۳۳ ۰.۵۸۳ ۰.۶۶۷ ۰.۲۹۲ ۰.۵۴۲ ۰.۶۶۷ ۰.۴۵۸ ۰.۷۰۸ ۰.۷۹۲
C9 ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۹۵۸ ۰.۰۴۲ ۰.۲۹۲ ۰.۵۴۲ ۰.۵۸۳ ۰.۸۳۳ ۰.۹۵۸ ۰.۴۵۸ ۰.۷۰۸ ۰.۸۷۵
C10 ۰.۲۹۲ ۰.۵۴۲ ۰.۷۹۲ ۰.۶۲۵ ۰.۸۷۵ ۱.۰۰۰ ۰.۴۱۷ ۰.۶۶۷ ۰.۹۱۷ ۰.۳۷۵ ۰.۶۲۵ ۰.۸۳۳
C11 ۰.۲۰۸ ۰.۴۵۸ ۰.۶۶۷ ۰.۳۳۳ ۰.۵۸۳ ۰.۷۹۲ ۰.۴۵۸ ۰.۷۰۸ ۰.۹۵۸ ۰.۲۰۸ ۰.۴۵۸ ۰.۶۶۷
C12 ۰.۴۵۸ ۰.۷۰۸ ۰.۸۷۵ ۰.۴۱۷ ۰.۶۶۷ ۰.۹۱۷ ۰.۳۳۳ ۰.۵۸۳ ۰.۷۹۲ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۰۸
C13 ۰.۲۹۲ ۰.۵۴۲ ۰.۷۰۸ ۰.۴۵۸ ۰.۷۰۸ ۰.۸۷۵ ۰.۳۳۳ ۰.۵۸۳ ۰.۸۷۵ ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۶۲۵
C14 ۰.۳۳۳ ۰.۵۸۳ ۰.۸۳۳ ۰.۳۷۵ ۰.۶۲۵ ۰.۷۹۲ ۰.۳۳۳ ۰.۵۸۳ ۰.۶۶۷ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۹۵۸
C15 ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۹۵۸ ۰.۴۱۷ ۰.۶۶۷ ۰.۸۳۳ ۰.۴۵۸ ۰.۷۰۸ ۰.۷۵۰ ۰.۴۱۷ ۰.۶۶۷ ۰.۷۵۰
C16 ۰.۳۳۳ ۰.۵۸۳ ۰.۷۵۰ ۰.۴۱۷ ۰.۶۶۷ ۰.۷۹۲ ۰.۵۴۲ ۰.۷۹۲ ۰.۹۵۸ ۰.۴۵۸ ۰.۷۰۸ ۰.۸۳۳
C17 ۰.۴۵۸ ۰.۷۰۸ ۰.۹۱۷ ۰.۲۹۲ ۰.۵۴۲ ۰.۷۰۸ ۰.۵۴۲ ۰.۷۹۲ ۰.۹۱۷ ۰.۲۹۲ ۰.۵۴۲ ۰.۷۰۸
C18 ۰.۲۹۲ ۰.۵۴۲ ۰.۷۹۲ ۰.۳۳۳ ۰.۵۸۳ ۰.۷۰۸ ۰.۳۳۳ ۰.۵۸۳ ۰.۷۹۲ ۰.۴۱۷ ۰.۶۶۷ ۰.۹۱۷
C19 ۰.۲۵۰ ۰.۵۰۰ ۰.۷۵۰ ۰.۵۸۳ ۰.۸۳۳ ۰.۹۱۷ ۰.۴۵۸ ۰.۷۰۸ ۰.۸۳۳ ۰.۴۵۸ ۰.۷۰۸ ۰.۸۷۵
C20 ۰.۳۳۳ ۰.۵۸۳ ۰.۷۵۰ ۰.۳۷۵ ۰.۶۲۵ ۰.۸۳۳ ۰.۵۴۲ ۰.۷۹۲ ۰.۹۵۸ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰
جمع ستون ۶.۹۱۷ ۱۱.۶۶۷ ۱۵.۶۲۵ ۷.۲۵۰ ۱۲.۰۰۰ ۱۴.۹۵۸ ۸.۰۰۰ ۱۲.۷۵۰ ۱۶.۰۸۳ ۷.۳۷۵ ۱۲.۱۲۵ ۱۵.۳۷۵

در گام بعدی پس محاسبه جمع هر کدام از ستون ها برای نرمال سازی مقدار هر کدام از شاخص ها بر مقدار مجموع ستون تقسیم خواهد شد.

مثال روش ANP فازی

ماتریس فازی نرمال H
گام سوم L M U
C1 C2 C20 C1 C2 C20 C1 C2 C20
C1 ۰ ۰.۰۱۸ ۰.۰۳۶ ۰ ۰.۰۳۳ ۰.۰۵۱ ۰ ۰.۰۴۴ ۰.۰۵۶
C2 ۰.۰۱۸ ۰ ۰.۰۲۶ ۰.۰۳۳ ۰ ۰.۰۴۱ ۰.۰۵۴ ۰ ۰.۰۵۱
C3 ۰.۰۱۵ ۰.۰۱۸ ۰.۰۲۸ ۰.۰۳۱ ۰.۰۳۳ ۰.۰۴۴ ۰.۰۴۶ ۰.۰۴۴ ۰.۰۵۴
C4 ۰.۰۳۳ ۰.۰۱۳ ۰.۰۲۳ ۰.۰۴۹ ۰.۰۲۸ ۰.۰۳۸ ۰.۰۵۶ ۰.۰۴۱ ۰.۰۵۱
C5 ۰.۰۲۶ ۰.۰۲۸ ۰.۰۲۶ ۰.۰۴۱ ۰.۰۴۴ ۰.۰۴۱ ۰.۰۴۹ ۰.۰۵۴ ۰.۰۵۱
C6 ۰.۰۳۳ ۰.۰۳۸ ۰.۰۲۶ ۰.۰۴۹ ۰.۰۵۴ ۰.۰۴۱ ۰.۰۵۹ ۰.۰۵۶ ۰.۰۵۶
C7 ۰.۰۱۸ ۰.۰۲۳ ۰.۰۱ ۰.۰۳۳ ۰.۰۳۸ ۰.۰۲۶ ۰.۰۴۶ ۰.۰۴۴ ۰.۰۳۸
C8 ۰.۰۲۱ ۰.۰۲۱ ۰.۰۲۸ ۰.۰۳۶ ۰.۰۳۶ ۰.۰۴۴ ۰.۰۵۱ ۰.۰۴۱ ۰.۰۴۹
C9 ۰.۰۳۱ ۰.۰۰۳ ۰.۰۲۸ ۰.۰۴۶ ۰.۰۱۸ ۰.۰۴۴ ۰.۰۵۹ ۰.۰۳۳ ۰.۰۵۴
C10 ۰.۰۱۸ ۰.۰۳۸ ۰.۰۲۳ ۰.۰۳۳ ۰.۰۵۴ ۰.۰۳۸ ۰.۰۴۹ ۰.۰۶۲ ۰.۰۵۱
C11 ۰.۰۱۳ ۰.۰۲۱ ۰.۰۱۳ ۰.۰۲۸ ۰.۰۳۶ ۰.۰۲۸ ۰.۰۴۱ ۰.۰۴۹ ۰.۰۴۱
C12 ۰.۰۲۸ ۰.۰۲۶ ۰.۰۱۵ ۰.۰۴۴ ۰.۰۴۱ ۰.۰۳۱ ۰.۰۵۴ ۰.۰۵۶ ۰.۰۴۴
C13 ۰.۰۱۸ ۰.۰۲۸ ۰.۰۱۵ ۰.۰۳۳ ۰.۰۴۴ ۰.۰۳۱ ۰.۰۴۴ ۰.۰۵۴ ۰.۰۳۸
C14 ۰.۰۲۱ ۰.۰۲۳ ۰.۰۳۱ ۰.۰۳۶ ۰.۰۳۸ ۰.۰۴۶ ۰.۰۵۱ ۰.۰۴۹ ۰.۰۵۹
C15 ۰.۰۳۱ ۰.۰۲۶ ۰.۰۲۶ ۰.۰۴۶ ۰.۰۴۱ ۰.۰۴۱ ۰.۰۵۹ ۰.۰۵۱ ۰.۰۴۶
C16 ۰.۰۲۱ ۰.۰۲۶ ۰.۰۲۸ ۰.۰۳۶ ۰.۰۴۱ ۰.۰۴۴ ۰.۰۴۶ ۰.۰۴۹ ۰.۰۵۱
C17 ۰.۰۲۸ ۰.۰۱۸ ۰.۰۱۸ ۰.۰۴۴ ۰.۰۳۳ ۰.۰۳۳ ۰.۰۵۶ ۰.۰۴۴ ۰.۰۴۴
C18 ۰.۰۱۸ ۰.۰۲۱ ۰.۰۲۶ ۰.۰۳۳ ۰.۰۳۶ ۰.۰۴۱ ۰.۰۴۹ ۰.۰۴۴ ۰.۰۵۶
C19 ۰.۰۱۵ ۰.۰۳۶ ۰.۰۲۸ ۰.۰۳۱ ۰.۰۵۱ ۰.۰۴۴ ۰.۰۴۶ ۰.۰۵۶ ۰.۰۵۴
C20 ۰.۰۲۱ ۰.۰۲۳ ۰ ۰.۰۳۶ ۰.۰۳۸ ۰ ۰.۰۴۶ ۰.۰۵۱ ۰

در ادامه مانند روش DEMATEL مقدار T را محاسبه می نماییم.

مثال روش ANP فازی

L M U
C1 C2 C20 C1 C2 C20 C1 C2 C20
C1 ۰.۰۳۲ ۰.۰۱۹ ۰.۰۳۳ ۰.۱۰۷ ۰.۰۹۴ ۰.۱۱ -۰.۵۶۶ -۰.۴۹۶ -۰.۵۶۸
C2 ۰.۰۲۶ ۰.۰۳۸ ۰.۰۳۳ ۰.۱۰۹ ۰.۱۲۲ ۰.۱۱۹ -۰.۶۲۳ -۰.۵۹ -۰.۶۴۱
C3 ۰.۰۴۵ ۰.۰۳۲ ۰.۰۳۴ ۰.۱۳ ۰.۱۱۳ ۰.۱۲۱ -۰.۶۳۷ -۰.۵۷۸ -۰.۶۳۱
C4 ۰.۰۳۱ ۰.۰۳ ۰.۰۵۲ ۰.۱۱۲ ۰.۱۱۳ ۰.۱۴۳ -۰.۵۹۴ -۰.۵۴۹ -۰.۶۳
C5 ۰.۰۴۳ ۰.۰۴ ۰.۰۲۷ ۰.۱۳۵ ۰.۱۲۸ ۰.۱۲ -۰.۶۴۴ -۰.۵۷ -۰.۶۲۷
C6 ۰.۰۲۸ ۰.۰۴۵ ۰.۰۴۹ ۰.۱۱۲ ۰.۱۳ ۰.۱۳۹ -۰.۵۹۱ -۰.۵۶۷ -۰.۶۲۵
C7 ۰.۰۴۱ ۰.۰۲۶ ۰.۰۵۴ ۰.۱۳۲ ۰.۱۰۷ ۰.۱۴۹ -۰.۵۹۸ -۰.۵۰۲ -۰.۶۰۸
C8 ۰.۰۴۲ ۰.۰۳۹ ۰.۰۳۴ ۰.۱۲۷ ۰.۱۲۲ ۰.۱۲۲ -۰.۶۱ -۰.۵۴۸ -۰.۶۱۱
C9 ۰.۰۵۳ ۰.۰۵۳ ۰.۰۴ ۰.۱۴۷ ۰.۱۴۶ ۰.۱۳۵ -۰.۶۶۶ -۰.۶۰۶ -۰.۶۵۹
C10 ۰.۰۳۸ ۰.۰۲۶ ۰.۰۳۴ ۰.۱۲۱ ۰.۱۰۵ ۰.۱۲۷ -۰.۶۵۶ -۰.۵۸۵ -۰.۶۷
C11 ۰.۰۴۲ ۰.۰۲۷ ۰.۰۴۴ ۰.۱۳۷ ۰.۱۱۳ ۰.۱۳۸ -۰.۶۷ -۰.۵۹۴ -۰.۶۵۶
C12 ۰.۰۵۳ ۰.۰۳۵ ۰.۰۵۴ ۰.۱۴۶ ۰.۱۱۸ ۰.۱۴۹ -۰.۶۶۸ -۰.۵۹۵ -۰.۶۷۶
C13 ۰.۰۳ ۰.۰۴۳ ۰.۰۴ ۰.۱۰۱ ۰.۱۲۲ ۰.۱۱۷ -۰.۵۵۶ -۰.۵۲۶ -۰.۵۸۹
C14 ۰.۰۳ ۰.۰۳۳ ۰.۰۴ ۰.۱۰۷ ۰.۱۱۸ ۰.۱۲۴ -۰.۵۶۵ -۰.۵۲۶ -۰.۵۶۶
C15 ۰.۰۳۹ ۰.۰۴۷ ۰.۰۴۵ ۰.۱۲۶ ۰.۱۳۷ ۰.۱۳۷ -۰.۶۴۳ -۰.۶۰۴ -۰.۶۶۵
C16 ۰.۰۳۸ ۰.۰۴۳ ۰.۰۴۶ ۰.۱۲۷ ۰.۱۲۸ ۰.۱۳۹ -۰.۶۲۳ -۰.۵۷۶ -۰.۶۳۸
C17 ۰.۰۴۸ ۰.۰۴۵ ۰.۰۵۳ ۰.۱۳۶ ۰.۱۳۲ ۰.۱۴۸ -۰.۶۴۵ -۰.۵۸۹ -۰.۶۶۸
C18 ۰.۰۳۸ ۰.۰۳۸ ۰.۰۳۹ ۰.۱۱۹ ۰.۱۱۷ ۰.۱۲۷ -۰.۵۶۱ -۰.۵۱۸ -۰.۵۷۸
C19 ۰.۰۳ ۰.۰۵۴ ۰.۰۴ ۰.۱۱۱ ۰.۱۴ ۰.۱۲۸ -۰.۶۰۸ -۰.۵۸۷ -۰.۶۳۳
C20 ۰.۰۴۴ ۰.۰۳۸ ۰.۰۳۹ ۰.۱۲۵ ۰.۱۲۱ ۰.۱۲۴ -۰.۵۴ -۰.۵۰۱ -۰.۵۴۴

حال ماتریس T نرمال را محاسبه می نماییم.

مثال روش ANP فازی

ماتریس T نرمال
گام دوم L M U
C1 C2 C20 C1 C2 C20 C1 C2 C20
C1 ۰.۰۴۸۴ ۰.۰۲۹۵ ۰.۰۵۰۵ ۰.۰۴۹۰ ۰.۰۴۲۹ ۰.۰۵۰۰ ۰.۰۵۲۴ ۰.۰۴۵۹ ۰.۰۵۲۵
C2 ۰.۰۳۹۲ ۰.۰۵۶۵ ۰.۰۴۹۵ ۰.۰۴۷۱ ۰.۰۵۳۰ ۰.۰۵۱۷ ۰.۰۵۱۰ ۰.۰۴۸۳ ۰.۰۵۲۵
C3 ۰.۰۶۳۷ ۰.۰۴۵۵ ۰.۰۴۸۴ ۰.۰۵۶۰ ۰.۰۴۸۶ ۰.۰۵۱۷ ۰.۰۵۳۰ ۰.۰۴۸۱ ۰.۰۵۲۶
C4 ۰.۰۴۱۸ ۰.۰۴۱۲ ۰.۰۷۱۲ ۰.۰۴۶۹ ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۶۰۱ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۴۶۸ ۰.۰۵۳۷
C5 ۰.۰۵۶۴ ۰.۰۵۱۹ ۰.۰۳۵۲ ۰.۰۵۳۳ ۰.۰۵۰۲ ۰.۰۴۷۱ ۰.۰۵۳۰ ۰.۰۴۶۸ ۰.۰۵۱۶
C6 ۰.۰۳۸۷ ۰.۰۶۲۴ ۰.۰۶۸۱ ۰.۰۴۷۲ ۰.۰۵۵۱ ۰.۰۵۸۷ ۰.۰۵۱۵ ۰.۰۴۹۴ ۰.۰۵۴۵
C7 ۰.۰۵۱۰ ۰.۰۳۲۱ ۰.۰۶۶۶ ۰.۰۵۱۸ ۰.۰۴۲۰ ۰.۰۵۸۵ ۰.۰۵۳۳ ۰.۰۴۴۸ ۰.۰۵۴۲
C8 ۰.۰۵۷۵ ۰.۰۵۳۰ ۰.۰۴۶۷ ۰.۰۵۲۸ ۰.۰۵۱۰ ۰.۰۵۱۰ ۰.۰۵۲۴ ۰.۰۴۷۰ ۰.۰۵۲۴
C9 ۰.۰۶۳۳ ۰.۰۶۳۰ ۰.۰۴۷۹ ۰.۰۵۵۷ ۰.۰۵۵۱ ۰.۰۵۱۱ ۰.۰۵۳۲ ۰.۰۴۸۵ ۰.۰۵۲۷
C10 ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۳۲۱ ۰.۰۴۲۴ ۰.۰۴۷۲ ۰.۰۴۰۷ ۰.۰۴۹۶ ۰.۰۵۱۶ ۰.۰۴۶۰ ۰.۰۵۲۷
C11 ۰.۰۴۸۹ ۰.۰۳۲۰ ۰.۰۵۱۷ ۰.۰۵۰۸ ۰.۰۴۱۹ ۰.۰۵۱۳ ۰.۰۵۲۲ ۰.۰۴۶۳ ۰.۰۵۱۱
C12 ۰.۰۶۵۱ ۰.۰۴۲۹ ۰.۰۶۶۹ ۰.۰۵۵۸ ۰.۰۴۵۱ ۰.۰۵۶۹ ۰.۰۵۲۷ ۰.۰۴۶۹ ۰.۰۵۳۴
C13 ۰.۰۴۳۲ ۰.۰۶۳۱ ۰.۰۵۷۸ ۰.۰۴۴۹ ۰.۰۵۴۳ ۰.۰۵۲۳ ۰.۰۵۰۰ ۰.۰۴۷۳ ۰.۰۵۲۹
C14 ۰.۰۴۳۱ ۰.۰۴۶۶ ۰.۰۵۶۹ ۰.۰۴۶۰ ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۵۳۰ ۰.۰۵۱۶ ۰.۰۴۸۰ ۰.۰۵۱۷
C15 ۰.۰۴۷۳ ۰.۰۵۷۴ ۰.۰۵۵۱ ۰.۰۴۸۲ ۰.۰۵۲۱ ۰.۰۵۲۲ ۰.۰۵۱۱ ۰.۰۴۸۰ ۰.۰۵۲۹
C16 ۰.۰۴۷۱ ۰.۰۵۳۹ ۰.۰۵۶۵ ۰.۰۴۹۳ ۰.۰۴۹۹ ۰.۰۵۴۰ ۰.۰۵۱۲ ۰.۰۴۷۳ ۰.۰۵۲۴
C17 ۰.۰۶۴۴ ۰.۰۶۰۰ ۰.۰۷۰۴ ۰.۰۵۴۲ ۰.۰۵۲۵ ۰.۰۵۸۸ ۰.۰۵۲۳ ۰.۰۴۷۸ ۰.۰۵۴۲
C18 ۰.۰۵۶۷ ۰.۰۵۵۷ ۰.۰۵۸۴ ۰.۰۵۲۸ ۰.۰۵۱۹ ۰.۰۵۶۲ ۰.۰۵۲۰ ۰.۰۴۸۱ ۰.۰۵۳۶
C19 ۰.۰۴۲۱ ۰.۰۷۵۵ ۰.۰۵۶۲ ۰.۰۴۶۸ ۰.۰۵۸۹ ۰.۰۵۳۹ ۰.۰۵۱۳ ۰.۰۴۹۵ ۰.۰۵۳۵
C20 ۰.۰۶۵۳ ۰.۰۵۶۰ ۰.۰۵۸۱ ۰.۰۵۵۲ ۰.۰۵۳۴ ۰.۰۵۴۸ ۰.۰۵۲۶ ۰.۰۴۸۸ ۰.۰۵۳۱

حال بر اساس روش ANP فازی ماتریس را به توان می رسانیم تا مقدار تمامی اوزان یکسان شود.

مثال روش ANP فازی

به توان رساندن ماتریس T: کران پایین با توان ۴ نرمال شد، کران وسط و کران بالا با توان ۳ نرمال شدند.

توان ۴ L M U
C1 C2 C20 C1 C2 C20 C1 C2 C20
C1 ۰.۰۵۱۵ ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۵۵۶ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۴۹۸ ۰.۰۵۳۷ ۰.۰۵۲۰ ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۵۲۹
C2 ۰.۰۵۱۵ ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۵۵۶ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۴۹۸ ۰.۰۵۳۷ ۰.۰۵۲۰ ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۵۲۹
C3 ۰.۰۵۱۵ ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۵۵۶ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۴۹۸ ۰.۰۵۳۷ ۰.۰۵۲۰ ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۵۲۹
C4 ۰.۰۵۱۵ ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۵۵۶ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۴۹۸ ۰.۰۵۳۷ ۰.۰۵۲۰ ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۵۲۹
C5 ۰.۰۵۱۵ ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۵۵۶ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۴۹۸ ۰.۰۵۳۷ ۰.۰۵۲۰ ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۵۲۹
C6 ۰.۰۵۱۵ ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۵۵۶ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۴۹۸ ۰.۰۵۳۷ ۰.۰۵۲۰ ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۵۲۹
C7 ۰.۰۵۱۵ ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۵۵۶ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۴۹۸ ۰.۰۵۳۷ ۰.۰۵۲۰ ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۵۲۹
C8 ۰.۰۵۱۵ ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۵۵۶ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۴۹۸ ۰.۰۵۳۷ ۰.۰۵۲۰ ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۵۲۹
C9 ۰.۰۵۱۵ ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۵۵۶ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۴۹۸ ۰.۰۵۳۷ ۰.۰۵۲۰ ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۵۲۹
C10 ۰.۰۵۱۵ ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۵۵۶ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۴۹۸ ۰.۰۵۳۷ ۰.۰۵۲۰ ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۵۲۹
C11 ۰.۰۵۱۵ ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۵۵۶ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۴۹۸ ۰.۰۵۳۷ ۰.۰۵۲۰ ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۵۲۹
C12 ۰.۰۵۱۵ ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۵۵۶ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۴۹۸ ۰.۰۵۳۷ ۰.۰۵۲۰ ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۵۲۹
C13 ۰.۰۵۱۵ ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۵۵۶ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۴۹۸ ۰.۰۵۳۷ ۰.۰۵۲۰ ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۵۲۹
C14 ۰.۰۵۱۵ ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۵۵۶ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۴۹۸ ۰.۰۵۳۷ ۰.۰۵۲۰ ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۵۲۹
C15 ۰.۰۵۱۵ ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۵۵۶ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۴۹۸ ۰.۰۵۳۷ ۰.۰۵۲۰ ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۵۲۹
C16 ۰.۰۵۱۵ ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۵۵۶ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۴۹۸ ۰.۰۵۳۷ ۰.۰۵۲۰ ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۵۲۹
C17 ۰.۰۵۱۵ ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۵۵۶ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۴۹۸ ۰.۰۵۳۷ ۰.۰۵۲۰ ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۵۲۹
C18 ۰.۰۵۱۵ ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۵۵۶ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۴۹۸ ۰.۰۵۳۷ ۰.۰۵۲۰ ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۵۲۹
C19 ۰.۰۵۱۵ ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۵۵۶ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۴۹۸ ۰.۰۵۳۷ ۰.۰۵۲۰ ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۵۲۹
C20 ۰.۰۵۱۵ ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۵۵۶ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۴۹۸ ۰.۰۵۳۷ ۰.۰۵۲۰ ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۵۲۹

حال که اوزان محاسبه شده برای هر کدام از زیرمعیارها بدست آمده است با تجمیع آن می توانیم وزن هر معیار زا بدست آوریم.

مثال روش ANP فازی

گام سوم اوزان 
معیار زیر معیار L M U وزن زیر معیار وزن معیار
پاسخ گویی C1 ۰.۰۵۱۵ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۵۲۰ ۰.۰۵۱۴ ۰.۳۰۱۵
C2 ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۴۹۸ ۰.۰۴۷۵ ۰.۰۴۹۲
C3 ۰.۰۵۱۸ ۰.۰۵۱۹ ۰.۰۵۴۳ ۰.۰۵۲۶
C4 ۰.۰۴۲۹ ۰.۰۴۴۹ ۰.۰۴۵۰ ۰.۰۴۴۳
C5 ۰.۰۴۹۱ ۰.۰۴۹۲ ۰.۰۵۱۰ ۰.۰۴۹۸
C6 ۰.۰۵۵۱ ۰.۰۵۳۶ ۰.۰۵۳۹ ۰.۰۵۴۲
حمل و نقل C7 ۰.۰۴۹۴ ۰.۰۵۰۱ ۰.۰۴۷۶ ۰.۰۴۹۱ ۰.۱۴۳۴
C8 ۰.۰۴۷۰ ۰.۰۴۸۷ ۰.۰۵۰۴ ۰.۰۴۸۷
C9 ۰.۰۴۶۶ ۰.۰۴۶۶ ۰.۰۴۳۷ ۰.۰۴۵۷
مرتبط با هزینه C10 ۰.۰۵۵۹ ۰.۰۵۳۰ ۰.۰۵۳۴ ۰.۰۵۴۱ ۰.۲۰۲۰
C11 ۰.۰۵۱۶ ۰.۰۵۰۲ ۰.۰۴۸۸ ۰.۰۵۰۲
C12 ۰.۰۴۸۴ ۰.۰۴۸۶ ۰.۰۴۶۵ ۰.۰۴۷۸
C13 ۰.۰۴۹۳ ۰.۰۵۰۰ ۰.۰۵۰۱ ۰.۰۴۹۸
ویژگی های مکان C14 ۰.۰۴۶۳ ۰.۰۴۷۱ ۰.۰۴۹۶ ۰.۰۴۷۷ ۰.۲۵۰۸
C15 ۰.۰۴۶۱ ۰.۰۴۷۸ ۰.۰۵۱۸ ۰.۰۴۸۶
C16 ۰.۰۵۴۵ ۰.۰۵۳۷ ۰.۰۵۳۵ ۰.۰۵۳۹
C17 ۰.۰۴۷۸ ۰.۰۴۹۳ ۰.۰۵۰۱ ۰.۰۴۹۱
C18 ۰.۰۵۱۶ ۰.۰۵۲۶ ۰.۰۵۰۶ ۰.۰۵۱۶
محیط کار C19 ۰.۰۴۸۹ ۰.۰۴۸۷ ۰.۰۴۷۴ ۰.۰۴۸۳ ۰.۱۰۲۴
C20 ۰.۰۵۵۶ ۰.۰۵۳۷ ۰.۰۵۲۹ ۰.۰۵۴۱

FuzzYANP Graph
مثال روش ANP فازی

مثال روش ANP فازی | مثال روش ANP فازی | مثال روش ANP فازی | مثال روش ANP فازی | مثال روش ANP فازی | مثال روش ANP فازی | مثال روش ANP فازی | مثال روش ANP فازی |مثال روش ANP فازی | مثال روش ANP فازی| مثال روش ANP فازی | مثال روش ANP فازی | مثال روش ANP فازی | مثال روش ANP فازی | مثال روش ANP فازی

چه میزان از این مطلب رضایت داشته اید؟

میانگین ۵ / ۵. از ۱

لطف می کنین اگه رای بدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *