فهرست

مثال ساو فازی

مثال SAW فازی:

فردی با مساله تصمیم گیری بین سه آلترناتیو و با توجه به پنج معیار زیر برخورد نموده است. اطلاعات در دسترس تصمیم گیرنده در جدول زیر خلاصه شده است. توجه داشته باشید که معیار اول دارای جنبه منفی می باشد. معیار اول از جنس هزینه و معیارهای دیگر از جنس سود می باشند.

مطلوب است اولویت بندی گزینه های مورد نظر از طریق روش SAW فازی.

 C1  C2  C3  C4  C5 
A17000000700000070000006.3895.77.797.79.310357
A240000004000000400000091010791079105.77.79
A3500000050000005000000791079108.39.7107910
C1C2C3C4C5
اوزان0.830.9710.70.910.570.770.930.50.70.90.70.91

مثال ساو فازی

به علت داشتن ماتریس تصمیم و وزن های معیارها، بر اساس روابط اشاره شده در گام دوم، اقدام به نرمالایز کردن جدول تصمیم گیری می کنیم که نتیجه به صورت جدول زیر می شود.

شاخص C1 منفی است پس:

A11=min (7000000, 4000000, 5000000)/7000000 = 0.57

A12=min (7000000, 4000000, 5000000)/4000000 = 1

A13=min (7000000, 4000000, 5000000)/5000000 = 0.8

شاخص های C2, C3, C4, C5 چون مثبت می باشند به صورت زیر محاسبه می شوند:

A21=6.3 / max (9, 10, 10) = 0.63

A22=9 / max (9, 10, 10) = 0.9

A23=7 / max (9, 10, 10) = 0.7

مثال ساو فازی مثال ساو فازی مثال ساو فازی

جدول نهایی به صورت زیر خواهد بود:

نرمال شدهC1C2C3C4C5
A10.570.570.570.630.80.90.570.770.90.770.9310.30.50.7
A21.001.001.000.9110.70.910.70.910.570.770.9
A30.800.800.800.70.910.70.910.830.9710.70.91

مثال ساو فازی

حال مرحله سوم را انجام می دهیم تا در نهایت برای هر یک از گزینه ها مقدار مجموع اعدا فازی را محاسبه کنیم. نتیجه حاصل برای این مساله به صورت زیر می باشد:

Vij= rij*wj      Pi= ∑rij*wj

P1L= 0.57*0.83+0.63*0.7+0.57*0.57+0.77*0.5+0.3*0.7 = 1.84

P1m= 2.97

P1u= 3.91

P1 = (1.84, 2.97, 3.91)

P2 = (2.61, 3.89, 4.73)

P3 = (2.46, 3.77, 4.63)

حال که مقادیر نهایی بدست آمد از طریق روش مساحت شروع به محاسبه گزینه برتر می نماییم. در گام اول اختلاف میان در دو آلرتانیو با یکدیگر محاسبه می شود.

P1 – P2 = (1.84 – 4.73, 2.97 – 3.89, 3.91 – 2.61) = (-2.9, -0.92, 1.3)

P1 – P3 = (1.84 – 4.63, 2.97 – 3.77, 3.91 – 2.46) = (-2.8, -0.8, 1.45)

P2 – P3 = (2.61 -4.63, 3.89 -3.77, 4.73 – 2.46) = (-2.02, 0.12, 2.27)

مثال ساو فازی
مثال روش SAW فازی

الف) محاسبه مساحت P1 – P2

مساحت کل  = 0.5 (حد بالا – حد پایین)

Total = 0.5 ( 1.3-(-2.9)) =2.10

P1-مساحت  =  0.5*حدبالا ( حدبالا / حد بالا – حد وسط)

P1 = 0.5 * 1.3 ( 1.3 / 1.3-(-0.92) =0.38

P2-مساحت = مساحت کل – مساحت-P1  

P2 = 2.10 – 0.38  = 1.72

مثال ساو فازی مثال ساو فازی مثال ساو فازی

مقدار P2 > P1  -> 1.72 > 0.38   پس گزینه P2 بر P1 ارجح است.

ب) محاسبه مساحت P1 – P3  

مقدار P3 > P1  -> 1.66 > 0.47   پس گزینه P3 بر P1 ارجح است.

ج) محاسبه مساحت P2 – P3

مقدار P2 > P3  -> 1.2 > 0.95   پس گزینه P3 بر P2 ارجح است.

بدین ترتیب اولویت گزینه ها بر اساس روش SAW فازی به صورت A2>A3>A1 خواهد بود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

برای امتیاز به مطلب روی ستاره ها بزنید.

میانگین امتیاز ها 5 / 5. تعداد رای ها: 2

به این مطلب امتیازی داده نشده است. اولین نفر باشید و امتیاز دهید

X