۵
(۱)

مثال ویکور فازی

مثال ویکور فازی:

یک کشور قصد خرید هواپیمای جنگی را برای تکمیل ارتش خود دارد. کارشناسان برای انتخاب جنگنده مطلوب خود را با معیارهای مانور، میزان ثابت (اطمینان)، هزینه، شتاب، ظرفیت و سرعت مواجه هستند. در صورتی که چهار جت جنگی با اطلاعات ارائه شده بر اساس هر معیار به همراه ماتریس اوزان در اختیار داشته باشیم، مطلوبست تعیین بهترین گزینه بر اساس روش ویکور فازی.

اوزان
۰.۲ ۰.۱ ۰.۱ ۰.۱ ۰.۲ ۰.۳ =w
ماتریس تصمیم
سرعت ظرفیت شتاب هزینه اطمینان مانور
A1 ۲ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰۰ ۵.۵ ۷ ۵ ۳ ۱۰ ۹ ۹
A2 ۲.۵ ۲۷۰۰ ۱۸۰۰۰ ۶.۵ ۴ ۳ ۱ ۷ ۵ ۳
A3 ۱.۸ ۲۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۴.۵ ۸ ۷ ۶ ۸ ۷ ۶
A4 ۲.۲ ۱۸۰۰ ۲۰۰۰۰ ۵ ۷ ۵ ۳ ۷ ۵ ۳
تبدیل تمامی اعداد به اعداد فازی
نوع علامت + + + + + + + + + + + + + + +
سرعت ظرفیت شتاب هزینه اطمینان مانور
A1 ۲ ۲ ۲ ۱۵۰۰ ۱۵۰۰ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۵.۵ ۵.۵ ۵.۵ ۳ ۵ ۷ ۹ ۹ ۱۰
A2 ۲.۵ ۲.۵ ۲.۵ ۲۷۰۰ ۲۷۰۰ ۲۷۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۶.۵ ۶.۵ ۶.۵ ۱ ۳ ۴ ۳ ۵ ۷
A3 ۱.۸ ۱.۸ ۱.۸ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۴.۵ ۴.۵ ۴.۵ ۶ ۷ ۸ ۶ ۷ ۸
A4 ۲.۲ ۲.۲ ۲.۲ ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۵ ۵ ۵ ۳ ۵ ۷ ۳ ۵ ۷
گزینه ایده آل و ضد ایده آل
A* ۲.۵ ۲.۵ ۲.۵ ۲۷۰۰ ۲۷۰۰ ۲۷۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۴.۵ ۴.۵ ۴.۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۹ ۱۰
A- ۱.۸ ۱.۸ ۱.۸ ۱۵۰۰ ۱۵۰۰ ۱۵۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۶.۵ ۶.۵ ۶ ۱ ۳ ۴ ۳ ۵ ۷
مقدار مطلوبیت و عدم مطلوبیت
S1 ۰.۱۴ ۰.۱۴ ۰.۱۴ ۰.۱۰ ۰.۱۰ ۰.۱۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۰.۰۵ -۰.۱۰ ۰.۱۰ ۰.۵۰ -۰.۱۵ ۰.۰۰ ۰.۱۵
S2 ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۰ ۰.۱۰ ۰.۱۰ ۰.۱۰ ۰.۱۰ ۰.۱۰ ۰.۰۶ ۰.۲۰ ۰.۷۰ ۰.۰۹ ۰.۳۰ ۱.۰۵
S3 ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ -۰.۲۰ ۰.۰۰ ۰.۲۰ ۰.۰۴ ۰.۱۵ ۰.۶۰
S4 ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۰.۰۸ ۰.۰۸ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۳ -۰.۱۰ ۰.۱۰ ۰.۵۰ ۰.۰۹ ۰.۳۰ ۱.۰۵
محاسبه مقادیر S و R
S1 ۰.۰۸ ۰.۴۳ ۰.۹۸ R1 ۰.۱۴ ۰.۱۴ ۰.۵۰ S- ۰.۳۴ ۰.۷۰ ۱.۹۵ V ۰.۵
S2 ۰.۳۴ ۰.۷۰ ۱.۹۵ R2 ۰.۱۰ ۰.۳۰ ۱.۰۵ S* ۰.۰۸ ۰.۴۱ ۰.۹۸
S3 ۰.۱۰ ۰.۴۱ ۱.۰۶ R3 ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۶۰ R- ۰.۲۰ ۰.۳۰ ۱.۰۵
S4 ۰.۲۰ ۰.۶۲ ۱.۷۷ R4 ۰.۰۹ ۰.۳۰ ۱.۰۵ R* ۰.۰۹ ۰.۱۴ ۰.۵۰

مثال ویکور فازی

محاسبه مقدار Q
V ۰.۵ S1-S* -۰.۹۰ ۰.۰۲ ۰.۹۰ S-S* -۰.۶۳ ۰.۲۹ ۱.۸۷ R1-R* -۰.۳۶ ۰.۰۰ ۰.۴۱ R-R* -۰.۳۰ ۰.۱۶ ۰.۹۶
V ۰.۵ S2-S* -۰.۶۳ ۰.۲۹ ۱.۸۷ S-S* -۰.۶۳ ۰.۲۹ ۱.۸۷ R2-R* -۰.۴۰ ۰.۱۶ ۰.۹۶ R-R* -۰.۳۰ ۰.۱۶ ۰.۹۶
V ۰.۵ S3-S* -۰.۸۸ ۰.۰۰ ۰.۹۸ S-S* -۰.۶۳ ۰.۲۹ ۱.۸۷ R3-R* -۰.۳۰ ۰.۰۶ ۰.۵۱ R-R* -۰.۳۰ ۰.۱۶ ۰.۹۶
V ۰.۵ S4-S* -۰.۷۷ ۰.۲۱ ۱.۶۹ S-S* -۰.۶۳ ۰.۲۹ ۱.۸۷ R4-R* -۰.۴۱ ۰.۱۶ ۰.۹۶ R-R* -۰.۳۰ ۰.۱۶ ۰.۹۶
S1-S*/S- S* -۰.۷۱ ۰.۰۳ ۱.۵۴ R1-R*/R- R* -۰.۶۹ ۰.۰۰ ۱.۳۲ Q1 -۱.۴۰ ۰.۰۳ ۲.۸۶
S2-S*/S- S* -۱.۴۸ ۰.۵۰ ۳.۲۱ R2-R*/R- R* -۱.۶۱ ۰.۵۰ ۳.۰۷ Q2 -۳.۰۹ ۱.۰۰ ۶.۲۸
S3-S*/S- S* -۰.۷۸ ۰.۰۰ ۱.۶۸ R3-R*/R- R* -۰.۸۶ ۰.۱۸ ۱.۶۴ Q3 -۱.۶۳ ۰.۱۸ ۳.۳۲
S4-S*/S- S* -۱.۳۴ ۰.۳۶ ۲.۹۰ R4-R*/R- R* -۱.۶۱ ۰.۵۰ ۳.۰۷ Q4 -۲.۹۴ ۰.۸۶ ۵.۹۷
رتبه بندی بر اساس شاخص ویکور
اختلاف S مجموع S1 S2 مقایسه S مقایسه Q
Q1 Q2 -۷.۶۸ -۰.۹۷ ۵.۹۵ ۶.۸۱ ۲.۵۶ ۴.۲۶ S2>S1 Q2>Q1
Q1 Q3 -۴.۷۲ -۰.۱۵ ۴.۴۹ ۴.۶۱ ۲.۱۷ ۲.۴۳ S2>S1 Q3>Q1
Q1 Q4 -۷.۳۷ -۰.۸۳ ۵.۸۰ ۶.۵۹ ۲.۵۴ ۴.۰۵ S2>S1 Q4>Q1
Q2 Q3 -۶.۴۱ ۰.۸۲ ۷.۹۱ ۷.۱۶ ۴.۴۱ ۲.۷۵ S2<S1 Q3<Q2
Q2 Q4 -۹.۰۶ ۰.۱۴ ۹.۲۲ ۹.۱۴ ۴.۶۸ ۴.۴۶ S2<S1 Q4<Q2
Q3 Q4 -۷.۶۰ -۰.۶۸ ۶.۲۶ ۶.۹۳ ۲.۸۳ ۴.۱۱ S2>S1 Q4>Q3
>Q2>Q4>Q3>Q1 رتبه بندی A1>A3>A4>A2
دانلود اکسل روش ویکور فازی

چه میزان از این مطلب رضایت داشته اید؟

میانگین ۵ / ۵. از ۱

لطف می کنین اگه رای بدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *