مثال ویکور فازی

مثال ویکور فازی

یک کشور قصد خرید هواپیمای جنگی را برای تکمیل ارتش خود دارد. کارشناسان برای انتخاب جنگنده مطلوب خود را با معیارهای مانور، میزان ثابت (اطمینان)، هزینه، شتاب، ظرفیت و سرعت مواجه هستند. در صورتی که چهار جت جنگی با اطلاعات ارائه شده بر اساس هر معیار به همراه ماتریس اوزان در اختیار داشته باشیم، مطلوبست تعیین بهترین گزینه بر اساس روش ویکور فازی.

ماتریس اعداد فازی روش ویکور فازی
ماتریس اعداد فازی

مثال ویـکور فازی

ماتریس ایده آل و ضد ایده آل
ماتریس ایده آل و ضد ایده آل

اختلاف از گزینه های ایده آل و ضد ایده آل

Image 4
محاسبه اختلاف از گزینه های ایده آل و ضد ایده آل

مقدار S و R

محاسبه مقدار S و R
محاسبه مقدار S و R

مقدار Q و رتبه بندی

محاسبه مقدار Q و رتبه بندی
محاسبه مقدار Q و رتبه بندی

در روش ویکور فازی می توانیم از داده هایی که دقت کافی ندارند و قطعی نیستند استفاده نماییم. در اصل این روش قدرت ما را در کار با اطلاعات بیشتر می کند. این روش نسبت به روش ویکور در حال قطعی تفاوت هایی دارد که در ادامه، با شرح این روش به این تفاوت ها پی خواهیم برد. در روش ویکور فازی می توانیم از داده هایی که دقت کافی ندارند و قطعی نیستند استفاده نماییم.

مثال ویکور فازی مثال ویکور فازی مثال ویکور فازی

در اصل این روش قدرت ما را در کار با اطلاعات بیشتر می کند. این روش نسبت به روش ویکور در حال قطعی تفاوت هایی دارد که در ادامه، با شرح این روش به این تفاوت ها پی خواهیم برد. در روش ویکور فازی می توانیم از داده هایی که دقت کافی ندارند و قطعی نیستند استفاده نماییم. در اصل این روش قدرت ما را در کار با اطلاعات بیشتر می کند. این روش نسبت به روش ویکور در حال قطعی تفاوت هایی دارد که در ادامه، با شرح این روش به این تفاوت ها پی خواهیم برد.

آمورش تصویری تصمیم گیری چند معیاره فازی
آمورش تصویری تصمیم گیری چند معیاره فازی
X