نظریه پست مدرنیسم با دو رویکرد:

 • رویکرد اول پست مدرنیته را دوره ای از زمان می داند که به لحاظ تاریخی پس از دوره مدرنیست قرار گرفته است (رصد تغییرات)
 • رویکرد دوم با نگاه فلسفی تر، پست مدرنیسم را شیوه ای نو برای نگاه به عالم، ویک فلسفه جدید می داند (شیوه فهم از تغییرات)

آیا پست مدرنیسم چیز نویی است؟

 • اصطلاحی است که برای توصیف فرهنگی، که تکمیل کننده تغییر جهت به سمت شیوه های فراصنعتی تولید است.
 • پست مدرنیسم یک سیستم اجتماعی تکامل یافته و ماناست که در حال جانشینی به جای جامعه سرمایه داری مدرن کلاسیک است.

نظریه پست مدرنیسم

نظریه پست مدرنیسم
نظریه پست مدرنیسم

نظریه پست مدرنیسم نظریه پست مدرنیسم نظریه پست مدرنیسم نظریه پست مدرنیسم

دیدگاه اقتصادی در شیوه سازماندهی تولید

تخصصی شدن منعطف: شیفتگی به فناوری های جدید و انعطاف پذیری سازمانی

 • ویژگی های تخصصی شدن منعطف:
  • تولید کوچک ولی در طیف بسیار متنوعی از کالاها
  • تخصصی شدن به واسطه شبکه های مستحکم از تولید کنندگان کوچک
  • مطرح کردن منافع کارکنان از طریق اتحادیه های قدرتمند
  • ارائه کالاها و خدمات عمومی به وسیله دولت های داخلی( کاهش هزینه ها و تشویق همکاری)
  • نوعی استراتژی خلاقیا همیشگی؛ انطباق با تغییر دایمی به جای تلاش جهت کنترل آن
  • حرکت به سوی تخصصی شدن منعطف تا حدودی عامل احیای شرکت های کوچک
  • بهره گیری شرکت های بزرگ.. بنتون… (پاسخ ۱0 روزه)

فراصنعتی: جامع مبتنی بر اطلاعات که در آن یک فرد حرفه ای (به واسط تحصیلات و آموزش خاص) آن دسته از مهارت هایی که مورد تقاضای جامعه فراصنعتی هستند را برآورده می کند.اگر یک جامعه صنعتی با حجم کالا تعریف شود جامعه فراصنعتی با کیفیت زندگی تعریف می شود.

نظریه پست مدرنیسم

تغییرات عمده در جمه فراصنعتی گرایی

 • تغییر جهت نسبی از تولید کالا به ارائه خدمات در بخش اقتصادی و ارتقای سلامت
 • رشد و نفوذ افراد حرفه ای و طبقه فنی
 • اعمال کنترل از طریق فناوری و ارزشیابی فناورانه
 • اولویت دانش فنی به عنوان منبعی برای خلاقیت و خط مشی
 • تغییر در نظم اجتماعی ، تغییر در اقتصاد و تغییر در فناوری

مدافعین و منتقدین به جامعه فراصنعتی گرایی و اطلاعاتی

 • مدافعین : آزاد ساختن افراد از بند سازمان های بوروکراتیک
 • منتقدین: شیوه ای پیشرفته تر برای کنترل و بهره کشی

سازمان مجازی: سازمان هایی هستند که به صورت الکترونیک شبکه ای شده اند و با دارا بودن فناوری اطلاعات که پیوند های میان و دورن سازمانی را برای سازمان ها میسر می سازد در ورای مرزهای سازمانی سنتی حرکت می کنند.

فوردگرایی:  تولید مقادیر زیادی از یک محصول استاندارد شده واستفاده از فناوری به شیوه مهارت زدایی از مشاغل با دستمزدهای بالا و شکل دهی مجدد فرهنگ طبقه کارگر

 فوردگراییپسافوردگرایی
بازارهامصرف انبوهبازارهای پاره پاره شده و دنج
فناوریاختصاصیعمومی
تولیدخط مونتاژدسته ای مجموعه ای
کارگراننیمه ماهرچند مهارته
مدیریتتیلوریستروابط انسانی
اتحادیه هاعمومی یا صنعتیبودن اتحادیه با اتحادیه شرکتی
روابط صنعتیمتمرکزغیر متمرکز
مدافعین و منتقدین به جامعه فراصنعتی گرایی و اطلاعاتی

 نظریه پست مدرنیست 

نظریه پست مدرنیسم نظریه پست مدرنیسم نظریه پست مدرنیسم نظریه پست مدرنیسم

3 مکتب مختلف در رابطه با مشکلات نوفوردگرایی و پسافوردگرایی:

 • مکتب تنظیم : شکلی از سازمان که بجای رد اصول اساسی سازمان اولیه به بسط واصلاح اصول اساسی آن می پردازد (تاکید بر انتقال تولید به کشورهای کم هزینه ) برورن مرز سپاری
  1. افزایش در میزان زمان های تاخیر
  2. تاثیرات حجم کاری فشرده بر سلامت جسمی و ذهنی کارگران می توانست منجر به غیبت از کار شود
  3. جمعی کارکردن پیوند میان تلاش، نتیجه و پاداش فردی را از هم می گسلد.
 • مکتب نهادی : رویکرد تولید انبوه به دلیل نیازهای متنوع بازار در حال گسست است
  1. بر نقش بازار در توسعه فوردگرایی تاکید می کنند
  2. تولید انبوه را پارادایمی فناورانه می دانند.
  3. برای برون رفت دو شیوه را مطرح می کنند: یا ساختاردهی مجدد سازمان ها یا تخصصی شدن منعطف
   1. ساختاردهی مجدد سازمان ها یا تخصصی شدن منعطف
پست مدرنیسم
پست مدرنیسم
 • وارد عمل شدن رایانه ها به جهت افزایش نظارت فردی کارگران
 • بازطراحی فضاهای کاری به منظور قادر ساختن کارگران به انجام وظایف چندگانه
 • چرخش کارگران در گروه ها
 • واگذاری مسولیت و فظایفی چون بازرسی به گروهها
 • مکتب مدیریت گرا: مدل شرکت منعطف بر پایه تحلیل بازار نیروی کار دوگانه
  1. اساس مدل تمایز قایل شدن میان نیروی کار اصلی (چند مهارته -درامد بالا-قرارداد دائمی- انعطاف پذیری کارکردی) و فرعی( قابل تعدیل و یکبار مصرف مثال نانوایی)
  2. شرکت انعطاف پذیر:
   1. کارکنان اصلی: گروه اصلی، بازار اولیه نیروی کار، انعطاف پذیری کارکردی
   2. انعطاف پذیری عددی:
    1. گروه فرعی اول، بازار نیروی کار ثانویه، انعطاف پذیری عددی
    2. گروه فرعی دوم، پاره وقت، تسهیل شغل، جذب باتاخیر، آموزش دیدگان رایگان دولتی، قراردادهای کوتاه مدت
 • دورنگهداری افزایش برون سپاری، پیمانکاری، خود استخدامی، عاملین موقت

نظریه پست مدرنیسم

ابعاد بخش بندی نیروی کار

 • رابطه با کارفرما اصلی، درجه کنترل زیاد: مهارت های بالای مختص شرکت، امنیت بالا با کارفرما مثال : مشاغل مستقل در روابط استخدامی استاندارد
 • رابطه با کارفرما اصلی، درجه کنترل کم: مهارت های کم، امنیت کم با کارفرما، مثال: مشاغل معمول، پاره وقت ویک نواخت
 • رابطه با کارفرما فرعی، درجه کنترل زیاد: مهارت های بالا قابل انتقال، پیوند حرفه ای موثر، امنیت بالا با حرفه، مثال: پیمانکاران و مشاوران دارای مهارت بالا و مستقل، کارکنان کمکی موقتی با مهارت بالا
 • رابطه با کارفرما فرعی، درجه کنترل کم: فاقد مهارت های بالا قابل انتقال، پیوند حرفه ای ضعیف، امنیت پایین با کارفرما یا حرفه مثال: استخدام های موتاه مدت در مشاغل یکنواخت، کارکنان کمکی موقفی با مهارت کم

ویژگی های نوفوردگرایی:

 • تنوع بخشی : ادغام یا یکی شدن با شرکت های دیگر در بازارهای محصولات مشابه یا کارکردن بر روی بازارهای محصولات جدید
 • بین المللی سازی: افزایش صرفه جویی ناشی از مقیاس از گذرگاه گسترش به آن سوی بازاهای داخلی
 • متراکم سازی: کاربرد مفرط و متراکم فناوری به ویژه فناوری های به شدت خودکار شده برای کاهش هزینه ها

پسافوردگرایی: شرح شغل های گسترده و انعطاف پذیری نیروی کار پاره پاره شدن بازار که از یک سو دلالی بر چندمهارته شدن و از سوی دیگر دلالت بر مشارکت دارد.

انتقاد ها به پسافوردگرایی:

 • انهایی که به لحاظ مفهومی و از نظر شیوه تبیین این رویکرد از تغییرات در حال وقوع در جامعه این مدل را زیر سوال می برند
 • انهایی که داده های تجربی حامی چنین تغییری را زیر سوال می برند
 • انهایی که به پیامدهای محتمل ناخواسته حرکت به سمت این اشکال سازمانی اشاره می کنند.

نظریه پست مدرنیست 

نظریه پست مدرنیسم نظریه پست مدرنیسم نظریه پست مدرنیسم نظریه پست مدرنیسم

ویژگی های سازمان های پست مدرن آرمانی:

 • کوچک
 • استفاده از فناوری های رایانه ای شده
 • عدم تمرکز کارکردی
 • مشارکتی
 • رویکردهای قومی
 • غیر رسمی
 • دارای فرهنگی قوی برای یکپارچه سازی افراد با ماموریت سازمان
هفت ضرورت سازمانیمدرنیتهپست مدرنیته
تدوین و تشریح ماموریت ، اهداف، استراتژی ها و کارکردهای اصلیتخصصی سازیانتشار
نظام هم سو سازی های کارکردیبوروکراسیدموکراسی
سازو کارهای هماهنگی و کنترلدر سازمانناتوان سازیتوامندسازی
پیرامون سازمانبازار آزادخط مشی صنعتی
ایجاد پاسخ گویی و روابط نقشبرون سازمانیدرون سازمان
شکل گیری مهارتغیر منعطفمنعطف
طرح ریزی و ارتباطاتفنون کوتاه مدتفنون بلند مدت
مرتبط ساختن پاداش ها و عملکردفردی شدهجمعه شده
دستیابی به رهبری اثربخشبی اعتمادیاعتماد
ویژگی های سازمان های پست مدرن آرمانی

 نظریه پست مدرنیست 

11 ویژگی سازمان های فرابروکراتیک:

 • اجماع از طریق گفتمان نهادینه شده به جای تن در دادن به فرمانرانی و قوانین
 • نفوذ از طریق اقناع به جای جایگاه اداری
 • نفوذ مبتنی بر اعتماد دوطرفه و وابستگی متقابل
 • انسجام از طریق تاکید بر ماموریت سازمان
 • به اشتراک گذاردن اطلاعات
 • رفتار و اقدام سازمانی بر اساس اصول
 • همفکری و ارتباطات مبتنی بر مسئله یا پروژه
 • تایید بر صلاحیت ها و تخصص ها از طریق فرایند های اظهار نظر جمعی و ارزیابی هم تابان
 • مرزهای سازمانی سست تری که ورود بیرونی ها به درون و درونی ها به برون را بر می تابانند
 • ارزیابی جبرا خدمت و ارتقا بر پایه استادندارهای عمومی
 • انتظارات تغییر مستمر بر پایه ارزیابی مستمر

نظریه پست مدرنیسم نظریه پست مدرنیسم نظریه پست مدرنیسم نظریه پست مدرنیسم

خدمات فرابگیر

 1. تبلیغات در فضای مجازی گوگل، اینستاگرام و فیس بوک.
 2. مدیریت صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک.
 3. برنامه نویسی حرفه ای با جدیدترین متدهای روز دنیا
 4. طراحی وب سایت و سئو نمودن مطالب با جدیدترین راهکارها برای بازدید حداکثری مطالب
 5. خدمات طراحی سربرگ؛ کار ویزیت، لوگو و بسته مدیریتی
 6. پروژهای دانشجویی در زمینه تحقیق در عملیات، آمار و تصمیم گیری چند معیاره
 7. آموزش مجازی برای کاربران در زمینه های درخواستی دوره های موجود در وب سایت

باعث افتخارست که مجموعه ما تا کنون بیش از ۱۲۰۰ پروژه موفق در زمینه های متخلف ارائه نموده است که با مراجعه به بخش نمونه کارها در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. در صورتی که تصور می کنید پروژه مورد نظر شما در این دسته بندی ها قرار ندارد با تماس با تیم حرفه ای ما می توانید از مشاوره رایگان بهره مند گردید.

نظریه پست مدرنیسم نظریه پست مدرنیسم نظریه پست مدرنیسم نظریه پست مدرنیسم نظریه پست مدرنیسم نظریه پست مدرنیسم

X