فرض کنید برای نمونه پرسش نامه پایان نامه شما دانشجویی هستید که در رشته مدیریت هتلداری تحصیل می‌کنید و قصد دارید برای پایان‌نامه خود، به بررسی رضایت مشتریان از خدمات یک رستوران خاص بپردازید. در این راستا، می‌خواهید از طریق پرسشنامه، نظرات مشتریان را در مورد جنبه‌های مختلف خدمات رستوران، مانند کیفیت غذا، قیمت، خدمات پرسنل و فضای رستوران، جمع‌آوری کنید.

نمونه پرسش نامه پایان نامه
نمونه پرسش نامه پایان نامه

در این مقاله، به مراحل و نکات مهم در نمونه پرسش نامه پایان نامه می‌پردازیم. هدف از این مقاله، ارائه راهنمایی جامع به دانشجویان برای طراحی پرسشنامه‌ای است که از نظر علمی معتبر و از نظر عملی قابل اجرا باشد.

تعیین موضوع و اهداف پژوهش

 • هدف از این پرسشنامه، سنجش رضایت مشتریان از خدمات رستوران [نام رستوران] است.
 • این پرسشنامه به دنبال جمع‌آوری اطلاعات در مورد نقاط قوت و ضعف خدمات رستوران از دیدگاه مشتریان است.
 • نتایج این پرسشنامه می‌تواند برای بهبود کیفیت خدمات رستوران و افزایش رضایت مشتریان مورد استفاده قرار گیرد.

جامعه آماری و نمونه‌گیری

 • جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریانی هستند که در طی ماه گذشته از رستوران [نام رستوران] غذا تناول کرده‌اند.
 • برای نمونه‌گیری از این جامعه آماری، می‌توان از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در محل رستوران استفاده کرد.

انتخاب نوع نمونه پرسش نامه پایان نامه

با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و نیاز به جمع‌آوری داده‌ها از تعداد زیادی از افراد، پرسشنامه کتبی (خودگزارشی) به عنوان نوع مناسب برای این پژوهش انتخاب می‌شود.

تدوین سؤالات نمونه پرسش نامه پایان نامه

 • سؤالات پرسشنامه باید به گونه‌ای طراحی شوند که جنبه‌های مختلف رضایت مشتری از خدمات رستوران را به طور کامل پوشش دهند.
 • از طیف لیکرت برای سنجش میزان رضایت مشتریان از هر جنبه استفاده می‌شود.
 • به عنوان مثال، می‌توان از سؤالات زیر در پرسشنامه استفاده کرد:
  • از کیفیت غذای رستوران چقدر راضی هستید؟ (خیلی ناراضی، ناراضی، نسبتاً راضی، راضی، خیلی راضی)
  • قیمت غذاهای رستوران را چقدر مناسب می‌دانید؟ (خیلی نامناسب، نامناسب، نسبتاً مناسب، مناسب، خیلی مناسب)
  • از برخورد و خدمات پرسنل رستوران چقدر راضی هستید؟ (خیلی ناراضی، ناراضی، نسبتاً راضی، راضی، خیلی راضی)
  • فضای رستوران را چقدر مطلوب ارزیابی می‌کنید؟ (خیلی نامطلوب، نامطلوب، نسبتاً مطلوب، مطلوب، خیلی مطلوب)

تنظیم نمونه پرسش نامه پایان نامه

 • پرسشنامه باید به گونه‌ای تنظیم شود که خواندن و پاسخ دادن به آن آسان باشد.
 • از فونت و اندازه مناسب استفاده کنید.
 • سؤالات را به طور منطقی دسته‌بندی کنید.
 • دستورالعمل‌های واضحی برای پاسخ‌دهندگان ارائه دهید.
 • پرسشنامه را از نظر وضوح، انسجام و عاری از خطا بررسی کنید.
روش ORESTE ارستهروش QFD یا گسترش عملکرد کیفیتروش مدلسازی ساختاری تفسیری ISMروش شاخص انتخاب ارجحیت psi
روش کداس CODASروش مارکوس MARCOSنمونه پرسش نامه پایان نامهنحوه تهیه پرسشنامه برای پایان نامه
روش UTA: راهنمای جامع برای انتخاب چندشاخصهروش پرومته: گامی نوین در تصمیم‌گیری چندمعیارهروش پرومته 2 در تصمیم‌گیری چندمعیارهروش ترکیبی آنتروپی شانون و تاپسیس
روش مجموع ساده وزنی (SAW)روش FUCOM فوکام روش سازگاری کاملروش Multimoora مولتی مورامحاسبه نرخ ناسازگاری در AHP فازی
روش ترکیبی TOPSIS و ANPروش سکا SECAروش مرک MERECروش ترکیبی DEMATEL و ANP
روش ترکیبی VIKOR و AHPروش ترکیبی Topsis و AHPتجمیع دیدگاه خبرگانروش میرکا MAIRCA
روش AHP چند سطحیروش تاکسونومی (Taxonomy)روش IPAروش CRITIC
روش AHP گروهیتصمیم گیری چندمعیارهروش رژیمروش تخصیص خطی
روش الکتره 2مثال روش DANPروش DANPمثال روش EVAMIX
روش EVAMIXمثال روش MACBETHروش MACBETHمثال برنامه ریزی کسری خطی
برنامه ریزی کسری خطیمثال بی مقیاس سازیانواع بی مقیاس سازیروش ایداس
روش دلفیروش کوکوسوروش واسپاسروش آنتروپی شانون
روش COPRASروش ARASروش MOORAروش GRA
روش BWMروش MABACروش SWARAروش SMART
مثال روش دیمتل DEMATELروش دیمتل (DEMATEL)مثال روش AHPمحاسبه نرخ ناسازگاری در AHP
وزن دهی در AHPروش AHPمثال روش تحلیل شبکه ای ANPروش تحلیل شبکه ای (ANP)
تصمیم گیری چند معیاره

پایایی و روایی نمونه پرسش نامه پایان نامه

 • قبل از استفاده از پرسشنامه، باید اعتبار و پایایی آن را بررسی کنید.
 • برای بررسی اعتبار پرسشنامه، می‌توان از روش‌های مختلفی مانند نظرخواهی از متخصصان و پیش‌آزمایی پرسشنامه استفاده کرد.
 • برای بررسی پایایی پرسشنامه، می‌توان از روش‌های مختلفی مانند ضریب آلفای کرونباخ و آزمون بازآزمایی استفاده کرد.

محاسبه ضریب آلفای کرونباخ

فرض کنید می‌خواهیم ضریب آلفای کرونباخ را برای پرسشنامه‌ای با 5 سوال که به سنجش میزان اضطراب افراد می‌پردازد، محاسبه کنیم. نمره هر سوال از 1 تا 5 است.

فرمول الفای کرونباخ
فرمول الفای کرونباخ

طلاعات مربوط به نمرات 10 نفر از افراد در این پرسشنامه در جدول زیر آمده است:

نفرسوال 1سوال 2سوال 3سوال 4سوال 5
134253
243512
352435
425341
513254
642513
735124
854213
921345
1015432
محاسبه ضریب آلفای کرونباخ

1. محاسبه واریانس نمره‌های هر سوال:

برای هر سوال، واریانس نمره‌های آن سوال را با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌کنیم:

s^2 = Σ(xi - x̄)^2 / N

در این فرمول:

 • s^2: واریانس
 • xi: نمره فرد i در سوال مورد نظر
 • x̄: میانگین نمره‌ها در سوال مورد نظر
 • N: تعداد افراد

با استفاده از این فرمول، واریانس نمره‌های هر سوال را به صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

سوالواریانس (s^2)
11.28
21.64
31.44
41.8
51.6
واریانس نمره‌های هر سوال

2. محاسبه واریانس کل:

واریانس کل را با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌کنیم:

σ^2 = Σs^2

در این فرمول:

 • σ^2: واریانس کل
 • s^2: واریانس نمره‌های هر سوال

با استفاده از این فرمول، واریانس کل را به صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

σ^2 = 1.28 + 1.64 + 1.44 + 1.8 + 1.6 = 8.76

3. محاسبه ضریب آلفای کرونباخ:

با استفاده از فرمول زیر، ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه می‌کنیم:

α = (k / (k-1)) * (1 - Σs^2 / σ^2)

در این فرمول:

 • α: ضریب آلفای کرونباخ
 • k: تعداد سوالات
 • Σs^2: مجموع واریانس نمره‌های هر سوال
 • σ^2: واریانس کل

با استفاده از این فرمول، ضریب آلفای کرونباخ را به صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

α = (5 / (5-1)) * (1 - 8.76 / 8.76) = 0.8

جمع‌آوری داده‌ها

 • پس از نهایی شدن پرسشنامه، باید داده‌ها را از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در محل رستوران جمع‌آوری کنید.
 • برای جمع‌آوری داده‌ها، می‌توان از پرسشنامه‌های چاپی یا نسخه آنلاین پرسشنامه استفاده کرد.
 • باید به حریم خصوصی پاسخ‌دهندگان احترام گذاشته و از آنها در مورد نحوه استفاده از داده‌ها به طور کامل توضیح داده شود.
تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده‌ها

 • پس از جمع‌آوری داده‌ها، باید آنها را با استفاده از روش‌های آماری مناسب تجزیه و تحلیل کرد.
 • برای تجزیه و تحلیل داده‌های این پرسشنامه، می‌توان از روش‌های آماری توصیفی مانند محاسبه میانگین و انحراف معیار و همچنین روش‌های آماری استنباطی مانند آزمون t و آزمون ANOVA استفاده کرد.

تفسیر نتایج نمونه پرسش نامه پایان نامه

 • پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، باید نتایج را تفسیر کرد و آنها را به یافته‌های پژوهش خود مرتبط کنید.
 • یافته‌های پژوهش باید به طور واضح و مختصر ارائه شوند.

نگارش گزارش نهایی نمونه پرسش نامه پایان نامه

 • در نهایت، باید یافته‌های پژوهش خود را در قالب یک گزارش جامع ارائه دهید. گزارش شما باید شامل اطلاعات زیر باشد:
  • عنوان پژوهش
  • مقدمه
  • مروری بر ادبیات
  • روش‌شناسی
  • یافته‌ها
  • بحث
  • نتیجه‌گیری
  • پیشنهادات برای تحقیقات آینده
 1. در بخش یافته‌ها، باید نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها را به طور خلاصه ارائه دهید. به عنوان مثال، می‌توانید از جداول و نمودارها برای نشان دادن میانگین نمرات رضایت مشتریان از هر جنبه از خدمات رستوران استفاده کنید. همچنین می‌توانید از آزمون‌های آماری برای مقایسه نمرات رضایت در بین گروه‌های مختلف مشتریان، مانند مشتریان زن و مرد یا مشتریان جوان و مسن، استفاده کنید.
 2. در بخش نتیجه‌گیری، باید خلاصه‌ای از یافته‌های کلیدی نمونه پرسش نامه پایان نامه خود ارائه دهید و به مهم‌ترین پیامدهای آن اشاره کنید.
 3. در بخش پیشنهادات برای تحقیقات آینده، باید زمینه‌های تحقیقاتی نمونه پرسش نامه پایان نامه را که می‌توانند در آینده مورد بررسی قرار گیرند، پیشنهاد دهید.
 4. با تهیه یک گزارش جامع و دقیق، می‌توانید یافته‌های نمونه پرسش نامه پایان نامه خود را به طور مؤثر به مخاطبان خود، مانند مدیران رستوران، محققان و سایر افراد علاقه‌مند به موضوع رضایت مشتری، ارائه دهید.

سوالات متداول نمونه پرسش نامه پایان نامه

چه نوع سوالاتی برای پرسشنامه پایان نامه مناسب‌تر هستند؟

نوع سوالات مناسب برای نحوه تهیه پرسشنامه برای پایان نامه به موضوع پژوهش و نوع اطلاعات مورد نظر شما بستگی دارد. به طور کلی، برای سنجش متغیرهای کمی از سوالات بسته پاسخ و برای سنجش متغیرهای کیفی از سوالات باز پاسخ استفاده می‌شود.

چگونه می‌توان از پایایی و روایی پرسشنامه اطمینان حاصل کرد؟

برای اطمینان از پایایی و روایی نحوه تهیه پرسشنامه برای پایان نامه، می‌توان از روش‌های مختلفی مانند پیش‌آزمایی پرسشنامه، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و استفاده از روش‌های سنجش روایی استفاده کرد.

بهترین روش برای توزیع پرسشنامه پایان نامه چیست؟

بهترین روش برای توزیع نحوه تهیه پرسشنامه برای پایان نامه به جامعه آماری و نوع پژوهش شما بستگی دارد. در برخی موارد، توزیع حضوری پرسشنامه مناسب‌تر است و در برخی موارد دیگر، توزیع آنلاین یا پستی پرسشنامه می‌تواند کارآمدتر باشد.

چگونه می‌توان داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه را تجزیه و تحلیل کرد؟

روش‌های مختلفی برای تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه وجود دارد که به نوع سوالات نحوه تهیه پرسشنامه برای پایان نامه و نوع اطلاعات جمع‌آوری شده بستگی دارد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌توانید از نرم‌افزارهای آماری مانند SPSS، R و LISREL استفاده کنید.

چه نکاتی را باید در هنگام نگارش گزارش نهایی پایان نامه در مورد پرسشنامه رعایت کرد؟

در هنگام نگارش گزارش نهایی پایان نامه در مورد نحوه تهیه پرسشنامه برای پایان نامه، باید به طور دقیق و کامل در مورد نحوه تهیه پرسشنامه، جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها و تفسیر نتایج توضیح دهید. همچنین، باید ضمیمه‌ای شامل پرسشنامه نهایی و جداول مربوط به تجزیه و تحلیل داده‌ها به گزارش نهایی اضافه کنید.

آیا استفاده از نمونه پرسشنامه‌های پایان نامه در پژوهش خودمان مجاز است؟

استفاده از نمونه پرسشنامه‌های پایان نامه به عنوان منبع الهام و ایده برای طراحی پرسشنامه خودتان مجاز است. اما به هیچ وجه نباید پرسشنامه‌ای را به طور کامل از منبع دیگری کپی کرده و به عنوان پرسشنامه خودتان ارائه دهید. این کار، سرقت ادبی محسوب می‌شود و می‌تواند عواقب جدی برای شما به دنبال داشته باشد.


نتیجه‌گیری

نحوه تهیه پرسشنامه برای پایان نامه ، فرآیندی پیچیده و ظریف است که نیاز به دقت، ظرافت و دانش کافی در زمینه روش تحقیق دارد. با رعایت مراحل و نکات ارائه شده در این مقاله، می‌توانید پرسشنامه‌ای را طراحی کنید که از نظر علمی معتبر و از نظر عملی قابل اجرا باشد و به شما در جمع‌آوری داده‌های دقیق و قابل اعتماد برای تکمیل پایان نامه خود کمک کند.

از مشاوره با ما پشیمان نمی شوید

خدمات فرابگیر

 1. تبلیغات در فضای مجازی گوگل، اینستاگرام و فیس بوک.
 2. مدیریت صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک.
 3. برنامه نویسی حرفه ای با جدیدترین متدهای روز دنیا
 4. طراحی وب سایت و سئو نمودن مطالب با جدیدترین راهکارها برای بازدید حداکثری مطالب
 5. خدمات طراحی سربرگ؛ کار ویزیت، لوگو و بسته مدیریتی
 6. پروژهای دانشجویی در زمینه تحقیق در عملیات، آمار و تصمیم گیری چندمعیاره
 7. آموزش مجازی برای کاربران در زمینه های درخواستی دوره های موجود در وب سایت

باعث افتخارست که مجموعه ما تا کنون بیش از ۱۲۰۰۰ پروژه موفق در زمینه های متخلف ارائه نموده است که با مراجعه به بخش نمونه کارها در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. در صورتی که تصور می کنید پروژه مورد نظر شما در این دسته بندی ها قرار ندارد با تماس با تیم حرفه ای ما می توانید از مشاوره رایگان بهره مند گردید.

X