ویکور فازی

در روش ویکور فازی می توانیم از داده هایی که دقت کافی ندارند و قطعی نیستند استفاده نماییم. در اصل این روش قدرت ما را در کار با اطلاعات بیشتر می کند. این روش نسبت به روش ویکور در حال قطعی تفاوت هایی دارد که در ادامه، با شرح این روش به این تفاوت ها پی خواهیم برد.

ویکور فازی

گام های الگوریتم حل:

گام اول:  ماتریس تصمیم بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از مسئله را تشکیل می شود. فرض کنید اعداد داخل جدول تصمیم به صورت اعداد فازی مثلثی باشند.

روش VIKOR فازی

گام دوم: گزینه های ایده آل مثبت و منفی بر اساس قواعد زیر تعیین می شوند.

روش VIKOR فازی

گام سوم: مقدار مطلوبت و عدم مطلوبیت گزینه های محاسبه می شود.

روش VIKOR فازی

گام چهارم: شاخص ویکور را براساس رابطه ی داده شده ی زیر محاسبه می کنیم.

روش VIKOR فازی

ابتدا باید v که عددی است بین صفر تا یک و تعیین آن بسته به نظر تصمیم گیرنده دارد و آن را معمولا 0.5 در نظر می گیریم، مشخص شود.

ویکور

ویکور فازی

گام پنجم: رتبه بندی گزینه ها بر اساس شاخص ویکور. در این حالت گزینه های را بر اساس یکی از روش های کنترل پروژه و مساحت مقایسه می کنیم. توصیه می شود از روش مساحت استفاده شود، چرا که در این حالت گزینه ها دو به دو با هم مقایسه می شوند. اگر n گزینه داشته باشیم به تعداد   حالت بررسی خواهیم داشت.

شما می توانید مثال روش ویکور فازی را در این قسمت مشاهده نمایید.

X
سوالی دارین؟