روش ماکسی‌ ماکس در دنیای پر از ابهام و عدم اطمینان، تصمیم‌گیری می‌تواند چالشی دشوار باشد. تصمیم‌گیرندگان اغلب باید بین گزینه‌های مختلفی که با نتایج احتمالی متفاوتی همراه هستند، یکی

X