جهت شبیه سازی برنامه های نوشته شده به زبان توصیف سخت افزار نظیر VHDL، Verilog، SystemC و… (زبان های برنامه نویسی جهت تراشه های FPGA و CPLD و…) نرم افزارهای مختلفی ارائه شده است که یکی از آنها نرم افزار ModelSim می باشد.

X