توابع عضویت فازی

روش های ایجاد تابع عضویت:

 1. روش های مستقیم: در این روش فرد یا افراد خبره به سوالاتی پاسخ می دهند که مستقیما موجب ایجاد تابع عضویت می شود.
 2. روش های غیر مستقیم: در این روش از تحلیل پاسخ های افراد تابع به وجود می آید.

توابع عضویت فازی

توابع عضویت فازی

توابع عضویت استاندارد

 1. تابع عضویت مثلثی: توسط 3 پارامتر {a,b,c}  به شرح زیر تعریف می شود:
شکل تابع عضویت مثلثی فازی
شکل تابع عضویت مثلثی فازی
تابع عضویت مثلثی فازی
تابع عضویت مثلثی فازی
 •  تابع عضویت ذوزنقه ای: توسط 4 پارامتر {a,b,c,d}  به شرح زیر تعریف می شود:
 • شکل تابع عضویت ذوزنقه ای فازی
  شکل تابع عضویت ذوزنقه ای فازی
  توابع عضویت فازی
  تابع عضویت ذوزنقه ای فازی
 • تابع عضویت گوسی: توسط 2 پارامتر {a, آلفا }  به شرح زیر تعریف می شود:
 • شکل تابع عضویت گوسی فازی
  شکل تابع عضویت گوسی فازی
  تابع عضویت گوسی فازی
  تابع عضویت گوسی فازی
 • تابع عضویت زنگوله ای: توسط3  پارامتر {a,b, آلفا}  به شرح زیر تعریف می شود:
 • شکل تابع عضویت زنگوله ای فازی
  شکل تابع عضویت زنگوله ای فازی
  تابع عضویت زنگوله ای فازی
  تابع عضویت زنگوله ای فازی
 • تابع عضویت سیگمویدال:  توسط دو پارامتر {a,b}  به شرح زیر تعریف می شود:
 • X
  سوالی دارین؟