در بسیاری از مسائل علمی و مهندسی، یافتن نقطه بهینه یک تابع، چالشی مهم محسوب می شود. این نقطه، بهترین مقدار تابع را در فضای جستجو نشان می دهد. روش های جستجوی غیر خطی، ابزاری قدرتمند برای حل این گونه مسائل هستند.

بر خلاف روش های جستجوی خطی که فقط برای توابع خطی کاربرد دارند، روش های جستجوی غیر خطی برای توابع پیچیده تر با ابعاد مختلف قابل استفاده هستند. این روش ها از الگوریتم های مختلفی برای پیمایش فضای جستجو و یافتن نقطه بهینه استفاده می کنند.

انتخاب روش مناسب برای جستجوی غیر خطی به عوامل مختلفی مانند نوع تابع، حجم داده ها، و دقت مورد نیاز بستگی دارد. روش های مختلفی مانند جستجوی تصادفی، جستجوی محلی، شبیه سازی تبرید، الگوریتم های ژنتیک، و برنامه ریزی غیر خطی وجود دارند که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند.

در ادامه، به بررسی برخی از روش های جستجوی غیر خطی، مزایا و معایب آنها، و همچنین نحوه انتخاب روش مناسب برای حل مسائل مختلف خواهیم پرداخت.

انواع روش های جستجوی غیر خطی

روش های جستجوی غیر خطی را می توان به دسته های کلی زیر تقسیم کرد:

1) روش های جستجوی غیر خطی: تک متغیره

روش های تک متغیره برای یافتن نقطه بهینه در توابع تک متغیره غیر خطی به کار می روند. این روش ها در مقایسه با روش های چند متغیره ساده تر هستند و برای حل مسائل با ابعاد پایین مناسب تر می باشند.

برخی از روش های تک متغیره عبارتند از:

 • جستجوی طلایی: از نسبت طلایی (1.618) برای تقسیم بازه جستجو و یافتن نقطه بهینه استفاده می کند.
 • روش سکانت (وتری): این روش از دو نقطه تقاطع تابع با محور افقی (ریشه ها) برای تخمین ریشه بعدی استفاده می کند.
 • روش فیبوناچی: از دنباله فیبوناچی برای تقسیم بازه جستجو و یافتن نقطه بهینه استفاده می کند.
روش های جستجوی غیر خطی
تک متغیره

مزایای روش های تک متغیره:

 • سادگی پیاده سازی: این روش ها به طور کلی پیاده سازی ساده ای دارند.
 • حجم محاسباتی کم: این روش ها به حجم محاسباتی کمتری نسبت به روش های چند متغیره نیاز دارند.
 • قابلیت استفاده برای توابع با مشتق: روش های نیوتن و فیبوناچی برای توابعی که مشتق دارند، قابل استفاده هستند.

معایب روش های تک متغیره:

 • عدم کارایی برای توابع با ابعاد بالا: این روش ها برای حل مسائل با ابعاد بالا مناسب نیستند.
 • احتمال گیر افتادن در نقطه بهینه محلی: این روش ها ممکن است در نقطه بهینه محلی گیر بیفتند و نتوانند نقطه بهینه سراسری را پیدا کنند.
 • نیاز به بازه اولیه مناسب: روش های جستجوی طلایی و فیبوناچی به بازه اولیه مناسب برای شروع جستجو نیاز دارند.

2) روش های جستجوی غیر خطی: چند متغیره

روش های چند متغیره برای یافتن نقطه بهینه در توابع چند متغیره غیر خطی به کار می روند. این روش ها در مقایسه با روش های تک متغیره پیچیده تر هستند، اما برای حل مسائل با ابعاد بالا مناسب تر می باشند.

برخی از روش های چند متغیره عبارتند از:

 • روش روش تندترین شیب (گرادیان): از گرادیان تابع برای یافتن جهت نزول و حرکت به سمت نقطه بهینه استفاده می کند.
 • روش نیوتن-رافسون: از مشتق دوم تابع برای یافتن نقطه بهینه به صورت تکراری استفاده می کند.
 • الگوریتم های فراابتکاری: از الگوریتم های هوش مصنوعی مانند الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی تبرید برای جستجوی فضای جستجو و یافتن نقطه بهینه استفاده می کنند.
روش های جستجوی غیر خطی: چند متغیره
روش های جستجوی غیر خطی: چند متغیره

مزایای روش های چند متغیره:

 • قابلیت استفاده برای توابع با ابعاد بالا: این روش ها برای حل مسائل با ابعاد بالا مناسب هستند.
 • امکان یافتن نقطه بهینه سراسری: این روش ها احتمال گیر افتادن در نقطه بهینه محلی را کاهش می دهند.
 • قابلیت استفاده برای توابع با مشتق و بدون مشتق: روش های گرادیان و الگوریتم های فراابتکاری برای توابعی که مشتق ندارند، قابل استفاده هستند.

معایب روش های چند متغیره:

 • پیچیدگی پیاده سازی: این روش ها به طور کلی پیاده سازی پیچیده تری نسبت به روش های تک متغیره دارند.
 • حجم محاسباتی بالا: این روش ها به حجم محاسباتی بیشتری نسبت به روش های تک متغیره نیاز دارند.
 • نیاز به تنظیم پارامترها: الگوریتم های فراابتکاری به تنظیم پارامترهای مختلفی نیاز دارند که می تواند چالش برانگیز باشد.

3) روش های جستجوی غیر خطی: مبتنی بر نمونه

روش های مبتنی بر نمونه از نمونه های تصادفی تابع هدف برای یافتن نقطه بهینه استفاده می کنند. این روش ها در مقایسه با روش های مبتنی بر مشتق، نیازی به محاسبه مشتق تابع هدف ندارند و برای توابعی که مشتق آنها پیچیده یا غیرقابل محاسبه است، مناسب هستند.

برخی از روش های مبتنی بر نمونه عبارتند از:

 • جستجوی تصادفی: به طور تصادفی نمونه هایی از تابع هدف را ایجاد می کند و بهترین نمونه را به عنوان نقطه بهینه انتخاب می کند.
 • شبیه سازی تبرید: از فرایند تبرید فلزات برای یافتن نقطه بهینه استفاده می کند.
 • الگوریتم ژنتیک: از فرایندهای تکاملی در طبیعت برای یافتن نقطه بهینه استفاده می کند.
الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک

مزایای روش های مبتنی بر نمونه:

 • قابلیت استفاده برای توابع با مشتق و بدون مشتق: این روش ها برای توابعی که مشتق ندارند، قابل استفاده هستند.
 • سادگی پیاده سازی: این روش ها به طور کلی پیاده سازی ساده ای دارند.
 • قابلیت استفاده برای توابع با ابعاد بالا: این روش ها برای حل مسائل با ابعاد بالا مناسب هستند.

معایب روش های مبتنی بر نمونه:

 • دقت پایین: این روش ها در مقایسه با روش های مبتنی بر مشتق، دقت پایین تری دارند.
 • حجم محاسباتی بالا: این روش ها به حجم محاسباتی بالایی نیاز دارند.
 • نیاز به تنظیم پارامترها: الگوریتم های مبتنی بر نمونه به تنظیم پارامترهای مختلفی نیاز دارند که می تواند چالش برانگیز باشد.
 • جستجوی تصادفی: به طور تصادفی نقاطی را در فضای جستجو نمونه گیری می کند و بهترین نقطه را به عنوان نقطه بهینه انتخاب می کند.
 • جستجوی محلی: از جستجوی تصادفی با حرکات محلی برای یافتن نقطه بهینه استفاده می کند.
 • شبیه سازی تبرید: از فرایند تبرید فلزات برای یافتن نقطه بهینه استفاده می کند.

4) روش های جستجوی غیر خطی: مبتنی بر مدل

روش های مبتنی بر مدل از مدل های ریاضی برای تقریب تابع هدف استفاده می کنند. سپس از این مدل ها برای یافتن نقطه بهینه استفاده می شود.

برخی از روش های مبتنی بر مدل عبارتند از:

 • برنامه ریزی خطی: برای حل مسائل بهینه سازی خطی با استفاده از روش های جبری استفاده می شود.
 • برنامه ریزی غیر خطی: برای حل مسائل بهینه سازی غیر خطی با استفاده از روش های عددی استفاده می شود.
 • شبکه های عصبی مصنوعی: برای تخمین تابع هدف و یافتن نقطه بهینه استفاده می شوند.

مزایای روش های مبتنی بر مدل:

 • دقت بالا: این روش ها در مقایسه با روش های مبتنی بر نمونه، دقت بالاتری دارند.
 • حجم محاسباتی کم: این روش ها به حجم محاسباتی کمتری نسبت به روش های مبتنی بر نمونه نیاز دارند.
 • قابلیت استفاده برای توابع با ابعاد بالا: این روش ها برای حل مسائل با ابعاد بالا مناسب هستند.

معایب روش های مبتنی بر مدل:

 • پیچیدگی پیاده سازی: این روش ها به طور کلی پیاده سازی پیچیده تری نسبت به روش های مبتنی بر نمونه دارند.
 • نیاز به دانش قبلی از تابع هدف: برای استفاده از این روش ها، نیاز به دانش قبلی از تابع هدف مانند مشتق یا ساختار تابع وجود دارد.
 • احتمال خطای مدل: مدل های ریاضی ممکن است به طور کامل تابع هدف را تقریب نکنند، که منجر به خطا در یافتن نقطه بهینه می شود.

5) روش های جستجوی غیر خطی: ترکیبی

روش های ترکیبی از ترکیب دو یا چند روش مختلف جستجو برای یافتن نقطه بهینه استفاده می کنند. این روش ها می توانند مزایای روش های مختلف را با هم ترکیب کنند و به نتایج بهتری نسبت به استفاده از هر روش به تنهایی دست پیدا کنند.

برخی از روش های ترکیبی عبارتند از:

 • جستجوی تصادفی با بهترین همسایه: از جستجوی تصادفی برای یافتن نقاط اولیه و از روش بهترین همسایه برای بهبود این نقاط استفاده می کند.
 • الگوریتم ژنتیک با جستجوی محلی: از الگوریتم ژنتیک برای جستجوی فضای جستجو و از جستجوی محلی برای بهبود نقاطی که توسط الگوریتم ژنتیک پیدا شده اند استفاده می کند.
 • روش های مبتنی بر مدل با جستجوی محلی: از روش های مبتنی بر مدل برای تخمین تابع هدف و از جستجوی محلی برای یافتن نقطه بهینه در

مزایای روش های ترکیبی:

 • قابلیت استفاده برای توابع پیچیده: این روش ها برای حل مسائل با توابع پیچیده و غیر خطی مناسب هستند.
 • دقت بالا: این روش ها می توانند به دقت بالایی در یافتن نقطه بهینه دست پیدا کنند.
 • قابلیت استفاده برای توابع با ابعاد بالا: این روش ها برای حل مسائل با ابعاد بالا مناسب هستند.

معایب روش های ترکیبی:

 • پیچیدگی پیاده سازی: این روش ها به طور کلی پیاده سازی پیچیده تری نسبت به روش های ساده تر جستجو دارند.
 • حجم محاسباتی بالا: این روش ها به حجم محاسباتی

روش های جستجوی غیر خطی روش های جستجوی غیر خطی روش های جستجوی غیر خطی

انتخاب مناسب روش های جستجوی غیر خطی

انتخاب روش مناسب برای جستجو به عوامل مختلفی بستگی دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:

1. نوع داده ها:

 • خطی: اگر داده ها خطی و مرتب شده باشند، جستجوی دودویی بهترین روش است.
 • غیر خطی: اگر داده ها غیر خطی باشند، روش های جستجوی غیر خطی مانند جستجوی تصادفی، جستجوی محلی، الگوریتم ژنتیک، و برنامه ریزی غیر خطی مناسب تر هستند.

2. حجم داده ها:

 • کوچک: اگر حجم داده ها کوچک باشد، روش های ساده تری مانند جستجوی خطی یا جستجوی ترتیبی قابل استفاده هستند.
 • بزرگ: اگر حجم داده ها بزرگ باشد، روش های جستجوی کارآمدتری مانند جستجوی هش یا جستجوی درخت مناسب تر هستند.

3. دقت مورد نیاز:

 • دقت بالا: اگر دقت بالایی مورد نیاز باشد، روش های جستجوی پیچیده تری مانند الگوریتم های فراابتکاری می توانند به کار گرفته شوند.
 • دقت پایین: اگر دقت پایین تری مورد قبول باشد، روش های ساده تری مانند جستجوی تصادفی یا جستجوی محلی قابل استفاده هستند.

4. پیچیدگی پیاده سازی:

 • پیچیده: اگر پیاده سازی روش جستجو پیچیده باشد، ممکن است زمان و هزینه زیادی را به خود اختصاص دهد.
 • ساده: روش های ساده تری مانند جستجوی خطی یا جستجوی ترتیبی پیاده سازی آسان تری دارند.

5. حجم محاسبات:

 • حجم محاسباتی بالا: برخی از روش های جستجو مانند الگوریتم های فراابتکاری به حجم محاسباتی بالایی نیاز دارند.
 • حجم محاسباتی پایین: روش های ساده تری مانند جستجوی خطی یا جستجوی ترتیبی به حجم محاسباتی کمتری نیاز دارند.

6. تضمین همگرایی:

 • همگرایی تضمین شده: برخی از روش های جستجو مانند جستجوی دودویی در صورت مرتب بودن داده ها، همگرایی تضمین شده دارند.
 • عدم تضمین همگرایی: برخی از روش های جستجو مانند جستجوی تصادفی یا الگوریتم ژنتیک، همگرایی تضمین شده ای ندارند.

در نهایت، انتخاب روش مناسب برای جستجو به شرایط خاص هر مساله و نیازهای کاربر بستگی دارد.

روش های جستجوی غیر خطی روش های جستجوی غیر خطی روش های جستجوی غیر خطی

نکاتی برای انتخاب روش های جستجوی غیر خطی

 • تجزیه و تحلیل مساله: قبل از انتخاب روش جستجو، باید مساله را به طور کامل تجزیه و تحلیل کرد و نوع داده ها، حجم داده ها، دقت مورد نیاز، و سایر عوامل را مشخص کرد.
 • بررسی روش های مختلف: پس از تجزیه و تحلیل مساله، باید روش های مختلف جستجو را بررسی کرد و مزایا و معایب هر روش را با توجه به شرایط مساله در نظر گرفت.
 • آزمایش روش های مختلف: در برخی موارد، ممکن است لازم باشد چند روش مختلف را آزمایش کرد تا بهترین روش برای مساله مورد نظر پیدا شود.

سوالات متداول

چه نوع روش های جستجوی غیر خطی وجود دارد؟

روش های تک متغیره: برای حل مسائل با یک متغیر استفاده می شوند.
روش های چند متغیره: برای حل مسائل با چند متغیر استفاده می شوند.
روش های مبتنی بر نمونه: از نمونه های تصادفی تابع هدف برای یافتن نقطه بهینه استفاده می کنند.
روش های مبتنی بر مدل: از مدل های ریاضی برای تقریب تابع هدف و یافتن نقطه بهینه استفاده می کنند.
روش های ترکیبی: از ترکیب دو یا چند روش مختلف جستجو برای یافتن نقطه بهینه استفاده می کنند.

چه نوع مسائلی را می توان با روش های جستجو حل کرد؟

مسائل بهینه سازی: برای یافتن بهترین مقدار یک تابع
مسائل یافتن ریشه: برای یافتن مقادیر x که f(x) = 0
مسائل مسیریابی: برای یافتن کوتاه ترین مسیر بین دو نقطه
مسائل زمان بندی: برای برنامه ریزی وظایف

چگونه می توانم بهترین روش جستجو را برای مساله خود انتخاب کنم؟

تجزیه و تحلیل مساله: قبل از انتخاب روش، باید مساله را به طور کامل تجزیه و تحلیل کرد و نوع مساله، ابعاد مساله، و سایر خصوصیات آن را مشخص کرد.
بررسی روش های مختلف: پس از تجزیه و تحلیل مساله، باید روش های مختلف جستجو را بررسی کرد و مزایا و معایب هر روش را با توجه به شرایط مساله در نظر گرفت.

آیا می توانم از شما برای حل مساله جستجوی خود کمک بگیرم؟

بله، می توانید از من برای حل مساله جستجوی خود کمک بگیرید. من می توانم به شما در انتخاب روش مناسب، پیاده سازی روش، و تجزیه و تحلیل نتایج کمک کنم.

از مشاوره با ما پشیمان نمی شوید

خدمات فرابگیر

 1. تبلیغات در فضای مجازی گوگل، اینستاگرام و فیس بوک.
 2. مدیریت صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک.
 3. برنامه نویسی حرفه ای با جدیدترین متدهای روز دنیا
 4. طراحی وب سایت و سئو نمودن مطالب با جدیدترین راهکارها برای بازدید حداکثری مطالب
 5. خدمات طراحی سربرگ؛ کار ویزیت، لوگو و بسته مدیریتی
 6. پروژهای دانشجویی در زمینه تحقیق در عملیات، آمار و تصمیم گیری چندمعیاره
 7. آموزش مجازی برای کاربران در زمینه های درخواستی دوره های موجود در وب سایت

باعث افتخارست که مجموعه ما تا کنون بیش از ۱۲۰۰۰ پروژه موفق در زمینه های متخلف ارائه نموده است که با مراجعه به بخش نمونه کارها در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. در صورتی که تصور می کنید پروژه مورد نظر شما در این دسته بندی ها قرار ندارد با تماس با تیم حرفه ای ما می توانید از مشاوره رایگان بهره مند گردید.

X