روش ANP فازی

روش تحلیل شبکه ای فازی (FANP) به طور گسترده ای برای محاسبه وزن های اولویت از ماتریس های مقایسه فازی استفاده شده است، زیرا نسبتا ساده تر از سایر روش ها مانند FAHP است. به عنوان مثال، گونری و همکاران(2009) از روش ANP فازی برای انتخاب مکان کارخانه کشتی سازی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل توسعه یافته که توسط چانگ (1996) معرفی شده بود، استفاده کردند.

در نظر بگیرید X = {x1, x2, …, xn} یک مجموعه از اشیاء و U = {u1, u2, …,un} یک مجموعه از اهداف باشد. با توجه به روش تحلیل گسترده چانگ، هر شیء انتخاب شده و تحلیل وسعت هر هدف (gi) برای آن انجام می شود. بنابراین، m، مقادیر تحلیل وسعت هر شی را می توان با علائم زیر به دست آورد:

 تحلیل گسترده چانگ
تحلیل گسترده چانگ

به طوری که در آن Mjgi(j=1,2,…,m) به موجب آن همه اعداد فازی مثلثی هستند. در اینجا مراحل روش تحلیل توسعه یافته چانگ ارائه شده است.

مرحله اول: مقدار وسعت مصنوعی فازی، با توجه به iمین شی، به صورت زیر تعریف می شود:

روش ANP فازی
مقدار وسعت مصنوعی فازی

روش ANP فازی روش ANP فازی روش ANP فازی

برای به دست آوردن عملیات جمع فازی ( قسمت اول معادله S) مقادیر تحلیل وسعت m یک ماتریس خاص به صورت زیر انجام می شود:

روش ANP فازی
عملیات جمع فازی

برای به دست آوردن، عملیات اضافی فازی ( قسمت دوم معادله S ) مقادیر به صورت زیر انجام می شود:

روش ANP فازی
عملیات اضافی فازی

سپس، معکوس بردار در معادله بالا را به گونه ای محاسبه کنید که:

روش ANP فازی
معکوس بردار

مرحله 2. درجه امکان M2 = (l2, m2, u2) ≥ M1 = (l1, m1, u1) به صورت زیر تعریف می شود:

روش ANP فازی
درجه امکان

و می توان به طور معادل به صورت زیر بیان کرد:

معادل درجه امکان
معادل درجه امکان

که در آن d منتخب بالاترین نقطه تقاطع D بین µm1 و µm2 است. برای مقایسه M1 و M2، به هر دو مقدار V(M1≥M2) و V(M2≥M1) نیاز داریم.

مرحله 3. درجه امکان بزرگتر بودن یک عدد فازی محدب از k اعداد فازی محدب

Mi (i = 1, 2, …, k) را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

روش تحلیل شبکه ای فازی
درجه امکان بزرگتر بودن

فرض کنید d’(Ai) = min V (Si ≥SK). برای k = 1، 2، …، n; k ≠ I. سپس بردار وزن به صورت زیر بدست می آید:

 بردار وزن
بردار وزن

جایی که: Ai n عناصر هستند

مرحله 4. بردارهای وزن نرمال شده عبارتند از:

بردارهای وزن نرمال شده
بردارهای وزن نرمال شده

که در آن W یک عدد غیر فازی است.

X