روش ANP فازی

این روش در مواقعی که وابستگی بین معیارهای انتخاب گزینه‌های ممکن، بسیار زیاد است، بسیار مناسب می‌باشد. بطوریکه FANP بسادگی روابط بین معیارها راتعیین می‌نماید. در این روش ماتریس مقایسات زوجی بین معیارهای هر سطر با استفاده از اعداد فازی مثلثی تکمیل می‌گردد. با این روش، مقادیر پارامترها در قالب اعداد فازی مثلثی بدست می‌آیند و بصورت فازی محاسبه می‌گردند.

در مقایسه زوجی گزینه‌ها (معیارها)، فرد تصمیم‌گیرنده (خبره) می‌تواند اعداد فازی مثلثی را به منظور تعیین درجه ارجحیت گزینه‌ها بکار ببرد. طیف 9-1 ساعتی جهت مقایسات زوجی در ANP بکارگرفته می‌شود (ما در این مقاله روش زوجی متفاوتی را در نظر گرفته ایم.

گرچه این طیف گسسته از سهولت و سادگی بسیار خوبی برخودار است، اما این طیف عدم اطمینان و ابهامات مربوط به ادراک و قضاوت یک فرد را نسبت به درجه ارجحیت دربر نمی‌گیرد. به عبارت دیگر فرد تصمیم‌گیرنده در مقایسه برخی از گزینه‌ها ممکن است نتواند عدد معینی را به عنوان میزان ارجحیت بیان نماید. به همین دلیل است که یک طیف فازی  را می‌توان برای اعداد فازی مثلثی به جای طیف منطقی9-1 بکار برد.

ماتریس مقایسات زوجی

هنگامی که معیار i با معیار j مقایسه می‌شود،  1و3و5و7و9 به ترتیب نشان دهنده ترجیحات برابر بین معیارهای مقایسه شده، ارجحیت کم i نسبت به j، ارجحیت قوی‌تر i نسبت به j، ارجحیت خیلی قوی‌تر و ارجحیت مطلق i نسبت به j می‌باشد.

به منظور ارزیابی ترجیحات فرد تصمیم‌گیرنده، ماتریس مقایسات زوجی با استفاده از اعداد فازی مثلثی (u,m,l) تشکیل می‌شود. ماتریس اعداد فازی مثلثی m*n  بصورت زیر می‌تواند، نشان داده شود.


http://www.modirplus.com/upload/image_side/66/011.png
جدول مقایسات زوجی

در این ماتریس aij بیانگر اهمیت i اُمین(ردیف) عنصر در مقایسه با j اُمین(ستون) عنصر است. اگر A یک ماتریس مقایسه زوجی باشد، فرض بر این است درایه‌های این ماتریس نسبت به قطر اصلی معکوس می‌باشند. بنابراین مقدار1/aij  را می‌توان به عنصرaR  اختصاص داد. بنابراین ماتریس مقایسات زوجی به شرح زیر می‌شود.


http://www.modirplus.com/upload/image_side/66/012.png
ماتریس معکوس

روش‌های زیادی برای تخمین وزن‌های فازی Wi بر اساس ماتریس A با مقدار تقریبی aij=wi/wj وجود دارد بطوریکه مقدار wi=(wi1,wi2,wi3)  برای i=1,2=,…n حاصل می‌شود.

در این مرحله از ماتریس نرمالیزه شده روابط کلی روش DEMATEL کمک گرفته می شود. بعد از نرمالیزه شدن، سوپر ماتریس موزون را از طریق رابطه ­ی همگرا کرده تا سوپر ماتریس حددار تشکیل گردد و در نهایت اوزان نهایی از طریق روش ANP مشخص شود.

در ادامه می توانید مثال روش ANP فازی را مشاهده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X
سوالی دارین؟