۳.۴
(۸)

مثال دلفی فازی

در پژوهش ۱۰ شاخص اولیه براساس ادبیات پژوهش شناسایی شده است. دیدگاه ۵ کارشناس برای تعیین میزان اهمیت این شاخص ها با استفاده از طیف لیکرت ۷ درجه گردآوری شده است.

 کارشناس ۱کارشناس ۲کارشناس ۳کارشناس ۴کارشناس ۵
معیار ۱بااهمیتبی اهمیتخیلی بااهمیتخیلی بااهمیتکاملا بااهمیت
معیار ۲متوسطکاملا بااهمیتبااهمیتخیلی بااهمیتکاملا بااهمیت
معیار ۳کاملا بااهمیتخیلی بااهمیتخیلی بااهمیتبی اهمیتبی اهمیت
معیار ۴متوسطبااهمیتکاملا بااهمیتبااهمیتبااهمیت
معیار ۵کاملا بااهمیتمتوسطبی اهمیتخیلی بی اهمیتخیلی بااهمیت
معیار ۶کاملا بااهمیتبااهمیتخیلی بااهمیتخیلی بااهمیتخیلی بی اهمیت
معیار ۷بااهمیتخیلی بی اهمیتبااهمیتکاملا بااهمیتبااهمیت
معیار ۸خیلی بااهمیتمتوسطبی اهمیتبی اهمیتمتوسط
معیار ۹بااهمیتکاملا بی اهمیتبی اهمیتخیلی بااهمیتبااهمیت
معیار ۱۰بااهمیتکاملا بااهمیتبی اهمیتکاملا بااهمیتبااهمیت

مثال دلفی فازی

کاملا بااهمیتخیلی بااهمیتبااهمیتمتوسطبی اهمیتخیلی بی اهمیتکاملا بی اهمیت
۰.۹۰.۷۵۰.۵۰.۳۰.۱۰۰
۱۰.۹۰.۷۵۰.۵۰.۳۰.۱۰
۱۱۰.۹۰.۷۵۰.۵۰.۳۰.۱

با استفاده از طیف فازی فوق دیدگاه ها فازی شده است:

 کارشناس ۱کارشناس ۲کارشناس ۳کارشناس ۴کارشناس ۵
معیار ۱۰.۵۰.۷۵۰.۹۰.۱۰.۳۰.۵۰.۷۵۰.۹۱۰.۷۵۰.۹۱۰.۹۱۱
معیار ۲۰.۳۰.۵۰.۷۵۰.۹۱۱۰.۵۰.۷۵۰.۹۰.۷۵۰.۹۱۰.۹۱۱
معیار ۳۰.۹۱۱۰.۷۵۰.۹۱۰.۷۵۰.۹۱۰.۱۰.۳۰.۵۰.۱۰.۳۰.۵
معیار ۴۰.۳۰.۵۰.۷۵۰.۵۰.۷۵۰.۹۰.۹۱۱۰.۵۰.۷۵۰.۹۰.۵۰.۷۵۰.۹
معیار ۵۰.۹۱۱۰.۳۰.۵۰.۷۵۰.۱۰.۳۰.۵۰۰.۱۰.۳۰.۷۵۰.۹۱
معیار ۶۰.۹۱۱۰.۵۰.۷۵۰.۹۰.۷۵۰.۹۱۰.۷۵۰.۹۱۰۰.۱۰.۳
معیار ۷۰.۵۰.۷۵۰.۹۰۰.۱۰.۳۰.۵۰.۷۵۰.۹۰.۹۱۱۰.۵۰.۷۵۰.۹
معیار ۸۰.۷۵۰.۹۱۰.۳۰.۵۰.۷۵۰.۱۰.۳۰.۵۰.۱۰.۳۰.۵۰.۳۰.۵۰.۷۵
معیار ۹۰.۵۰.۷۵۰.۹۰۰۰.۱۰.۱۰.۳۰.۵۰.۷۵۰.۹۱۰.۵۰.۷۵۰.۹
معیار ۱۰۰.۵۰.۷۵۰.۹۰.۹۱۱۰.۱۰.۳۰.۵۰.۹۱۱۰.۵۰.۷۵۰.۹

برای تجمیع نظر خبرگان از روش میانگین فازی استفاده شده است. برای مثال شاخص اهمیت اول C1 برابر است با:

AVEc1 = ۱/۵ (۰.۵, ۰.۷۵, ۰.۹) , (۰.۱, ۰.۳, ۰.۵) ,… (۰.۹, ۱, ۱) = (۰.۶, ۰.۷۷, ۰.۸)

فازی زدایی و قطعی سازی

برای فازی زدایی و قطعی سازی میانگین دیدگاه ها از رابطه ساده l+m+u)/3) سود برده شده است. بعلاوه آستانه تحمل نیز مقدار ۰.۷ در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از مراحل فوق به صورت زیر خلاصه شده است:

 میانگین نظرات خبرگانفازی زدایی
معیار ۱۰.۶۰۰.۷۷۰.۸۸معیار ۱۰.۷۵پذیرش
معیار ۲۰.۶۷۰.۸۳۰.۹۳معیار ۲۰.۸۱پذیرش
معیار ۳۰.۵۲۰.۶۸۰.۸۰معیار ۳۰.۶۷رد
معیار ۴۰.۵۴۰.۷۵۰.۸۹معیار ۴۰.۷۳پذیرش
معیار ۵۰.۴۱۰.۵۶۰.۷۱معیار ۵۰.۵۶رد
معیار ۶۰.۵۸۰.۷۳۰.۸۴معیار ۶۰.۷۲پذیرش
معیار ۷۰.۴۸۰.۶۷۰.۸۰معیار ۷۰.۶۵رد
معیار ۸۰.۳۱۰.۵۰۰.۷۰معیار ۸۰.۵۰رد
معیار ۹۰.۳۷۰.۵۴۰.۶۸معیار ۹۰.۵۳رد
معیار ۱۰۰.۵۸۰.۷۶۰.۸۶معیار ۱۰۰.۷۳پذیرش

چه میزان از این مطلب رضایت داشته اید؟

میانگین ۳.۴ / ۵. از ۸

لطف می کنین اگه رای بدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *