مثال دلفی فازی

در پژوهش 10 شاخص اولیه براساس ادبیات پژوهش شناسایی شده است. دیدگاه 5 کارشناس برای تعیین میزان اهمیت این شاخص ها با استفاده از طیف لیکرت 7 درجه گردآوری شده است.

 کارشناس 1کارشناس 2کارشناس 3کارشناس 4کارشناس 5
معیار 1بااهمیتبی اهمیتخیلی بااهمیتخیلی بااهمیتکاملا بااهمیت
معیار 2متوسطکاملا بااهمیتبااهمیتخیلی بااهمیتکاملا بااهمیت
معیار 3کاملا بااهمیتخیلی بااهمیتخیلی بااهمیتبی اهمیتبی اهمیت
معیار 4متوسطبااهمیتکاملا بااهمیتبااهمیتبااهمیت
معیار 5کاملا بااهمیتمتوسطبی اهمیتخیلی بی اهمیتخیلی بااهمیت
معیار 6کاملا بااهمیتبااهمیتخیلی بااهمیتخیلی بااهمیتخیلی بی اهمیت
معیار 7بااهمیتخیلی بی اهمیتبااهمیتکاملا بااهمیتبااهمیت
معیار 8خیلی بااهمیتمتوسطبی اهمیتبی اهمیتمتوسط
معیار 9بااهمیتکاملا بی اهمیتبی اهمیتخیلی بااهمیتبااهمیت
معیار 10بااهمیتکاملا بااهمیتبی اهمیتکاملا بااهمیتبااهمیت

مثال دلفی فازی

کاملا بااهمیتخیلی بااهمیتبااهمیتمتوسطبی اهمیتخیلی بی اهمیتکاملا بی اهمیت
0.90.750.50.30.100
10.90.750.50.30.10
110.90.750.50.30.1

با استفاده از طیف فازی فوق دیدگاه ها فازی شده است:

 کارشناس 1کارشناس 2کارشناس 3کارشناس 4کارشناس 5
معیار 10.50.750.90.10.30.50.750.910.750.910.911
معیار 20.30.50.750.9110.50.750.90.750.910.911
معیار 30.9110.750.910.750.910.10.30.50.10.30.5
معیار 40.30.50.750.50.750.90.9110.50.750.90.50.750.9
معیار 50.9110.30.50.750.10.30.500.10.30.750.91
معیار 60.9110.50.750.90.750.910.750.9100.10.3
معیار 70.50.750.900.10.30.50.750.90.9110.50.750.9
معیار 80.750.910.30.50.750.10.30.50.10.30.50.30.50.75
معیار 90.50.750.9000.10.10.30.50.750.910.50.750.9
معیار 100.50.750.90.9110.10.30.50.9110.50.750.9

برای تجمیع نظر خبرگان از روش میانگین فازی استفاده شده است. برای مثال شاخص اهمیت اول C1 برابر است با:

AVEc1 = 1/5 (0.5, 0.75, 0.9) , (0.1, 0.3, 0.5) ,… (0.9, 1, 1) = (0.6, 0.77, 0.8)

فازی زدایی و قطعی سازی

برای فازی زدایی و قطعی سازی میانگین دیدگاه ها از رابطه ساده l+m+u)/3) سود برده شده است. بعلاوه آستانه تحمل نیز مقدار 0.7 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از مراحل فوق به صورت زیر خلاصه شده است:

 میانگین نظرات خبرگانفازی زدایی
معیار 10.600.770.88معیار 10.75پذیرش
معیار 20.670.830.93معیار 20.81پذیرش
معیار 30.520.680.80معیار 30.67رد
معیار 40.540.750.89معیار 40.73پذیرش
معیار 50.410.560.71معیار 50.56رد
معیار 60.580.730.84معیار 60.72پذیرش
معیار 70.480.670.80معیار 70.65رد
معیار 80.310.500.70معیار 80.50رد
معیار 90.370.540.68معیار 90.53رد
معیار 100.580.760.86معیار 100.73پذیرش

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

برای امتیاز به مطلب روی ستاره ها بزنید.

میانگین امتیاز ها 3.6 / 5. تعداد رای ها: 9

به این مطلب امتیازی داده نشده است. اولین نفر باشید و امتیاز دهید

X