مثال روش DANP

این مثال از مقاله A Hybrid MCDM Model for Improving GIS-Based Solar Farms Site Selection استخراج شده است.

از روش DEMATEL برای بررسی مشکلات وابستگی متقابل و بازخورد در بین ده معیار این بررسی ادبیات استفاده می شود. پس از آن ، ساختار مطالعه شبکه نفوذ در شکل زیر نمایش داده می شود.

مثال روش DANP
مثال روش DANP

گام اول

ماتریس تأثیر A در ابتدا نمایش داده می شود (جدول 1).

ماتریس A روش DANP
ماتریس A روش DANP

مثال روش DANP

گام دوم

ماتریس تأثیر نرمال G که در جدول 2 نشان داده شده است

ماتریس G مثال روش DANP
ماتریس G مثال روش DANP

گام سوم

کل ماتریس تأثیر T نشان داده شده در جدول 3 محاسبه می شود.

ماتریس T مثال روش DANP
ماتریس T مثال روش DANP

گام چهارم

INRM روابط متقابل تأثیرگذار برای سایت مزارع خورشیدی در نهایت توسط بردار r و بردار d ساخته می شود (جدول 4) مشتق شده از ماتریس تأثیر کل T.

مثال روش DANP

ماترس R D روش DANP
ماترس R D روش DANP

گام پنجم

از DANP برای دستیابی به سطح وزن تأثیرگذار ده معیار برای انتخاب سایت مزارع خورشیدی نشان داده شده در جداول 5 ، 6 و 7 بر اساس ساخت شبکه نفوذ از DEMATEL ، از DANP استفاده شده است.

سوپرماتریس بودن وزن روش DANP
سوپرماتریس بودن وزن روش DANP

یافته های تجربی نشان می دهد که متخصصان توجه بیشتری به تابش خورشید (9 ?) ، دما (10 ?) و فاصله تا روستاها (7 ?) دارند. با این حال ، کمتر در جهت (?3) و فاصله تا خطوط برق (?6).

مثال روش DANP

سوپرماتریس وزن دار روش دنپ
سوپرماتریس وزن دار روش دنپ

نتایج نشان می دهد که میزان وزن های تأثیرگذار در تابش خورشید ، دما و مسافت تا روستاها بسیار بیشتر است.

به طور خاص ، تابش خورشید دارای بیشترین وزن تأثیرگذار 0.12 ، و پس از آن دما (0.116) و فاصله از روستاها (0.103) است. علاوه بر این ، سطح وزن تأثیرگذار جهت گیری و فاصله تا خطوط برق به طور متوسط ​​کمتر از 0.09 است.

اوزان نهایی روش DANP
اوزان نهایی روش DANP

هنگام مقایسه معیارها در بعد ، وزن تأثیرگذار ظرفیت زراعی 0.097 در بعد محیط است (?1). کارشناسان فکر می کنند منطقه مهمترین معیار در بعد (orography (?2 است. همانطور که برای مکان (?3) ، وزن تأثیرگذار فاصله تا روستاها بالاترین است.

اشعه خورشیدی توسط کارشناسان به عنوان مهمترین معیار در ابعاد اقلیم شناسی در نظر گرفته می شود (?4).

نتایج دریافت شده نشان می دهد که تابش خورشید (رتبه اول) آخرین معیاری است که می تواند هنگام بهبود عملکرد مزارع خورشیدی نادیده گرفته شود.

رتبه بندی گزینه ها روش DANP
رتبه بندی گزینه ها روش DANP

کارشناسان از نظر ابعاد اقلیم شناسی (?4) بسیار نگران هستند زیرا میانگین (0.118) معیارهای آن از نظر ابعاد بسیار بیشتر از سایرین است.

X