مثال روش evamix

مدیران یک مجموعه سازمانی بنا دارند یک نفر را از بین خود به عنوان مدیر عالی انتخاب نمایند. بدین منظور، 7 شاخص در نظر گرفته و عملکرد 5 مدیر کاندید شده به ازای شاخص ها را برآورد کرده و به همراه اهمیت شاخص ها در جدول زیر ارائه کرده اند.

با استفاده از تکنیک EVAMIX گزینه ها را برحسب این 7 شاخص ارزیابی کنید. پارامتر مقیاس (s) را برابر 3 در نظر بگیرید.

مثال روش EVAMIX
مثال روش EVAMIX

گام اول

شاخص های کمی و کیفی را جداکرده، در جدول های جداگانه تنظیم می کنیم

شاخص های کمی و کیفی
شاخص های کمی و کیفی

روش evamix

گام دوم

روش فازی، جدول های شاخص های کمی را به صورت زیر بی بعد می کنیم

بی مقیاس سازی فازی
بی مقیاس سازی فازی

مثال روش evamix

گام سوم

در ارزیابی زوج گزینه ها،تفاضل مقادیر بی بعد شده برای شاخص های کمی و نیز تفاضل ارزش ها را برای شاخص های کیفی محاسبه می کنیم.

توجه کنید که برای هر شاخص تعداد تفاضل ها برابر 5(5-1) = 20 است.

مثال روش evamix

ارزیابی زوج گزینه ها
ارزیابی زوج گزینه ها

گام چهارم

برای محاسبه تفاضل های موزون (Ol,h(j) , (tl,h(j) وزن شاخص ها را در ستون مربوطه به آن ضرب می کنیم

مثال روش evamix

محاسبه تفاضل های موزون
محاسبه تفاضل های موزون

گام پنجم

برای محاسبه امتیاز تسلط، مقادیر موزون بدست آمده برای هر زوج گزینه را به توان S می رسانیم و جمع می کنیم و ریشه s ام آن را محاسبه می کنیم.

( در مساله S برابر 3 مفروض بود). این محاسبه را برای شاخص های کمی و کیفی به صورت جداگانه انجام می دهیم.

روش evamix

محاسبه امتیاز تسلط
محاسبه امتیاز تسلط

گام ششم

برای محاسبه مقادیر استاندارد d و o از روابط زیر استفاده می کنیم

محاسبه مقادیر استاندارد
محاسبه مقادیر استاندارد

مثال روش evamix

گام هفتم

امتیاز برتری را محاسبه می کنیم.

امتیاز برتری
امتیاز برتری

گام هشتم

ماتریس برتری تشکیل می شود

ماتریس برتری
ماتریس برتری
X