روش AHP چند سطحی

این رویکرد زمانی رخ می دهد که در مسائل علاوه بر یکسری معیارهای تصمیم گیری، با زیرمعیارهای تصمیم گیری که معیارهای جزئی تر هستند و معیارهای اولیه را تشکیل می دهند نیز مواجه باشیم و در اصطلاح آنها را در سطح دوم ببینیم.

ممکن است این سطح معیارها با نگاه ریزتر و دقیق تر به چند سطح معیار دیگر تقسیم می شود.

روش AHP چند سطحی
روش AHP چند سطحی

برای حل این مسائل اول باید وزن معیارها و زیرمعیارها را محاسبه نمود. ابتدا برای معیارهای اصلی، اوزان را از طریق روش هایی که در روش AHP فراگرفته اید( روش حداقل مربعات، روش بردار ویژه و روش های تقریبی) محاسبه می کنیم. سپس تک تک به سراغ سطوح پایین تر می رویم و برای هر سطح از معیارها، اوزان مربوط به آن سطح را محاسبه می کنیم.

برای شروع به انجام مقایسات و رسیدن به رتبه نهایی از روش زیر استفاده می کنیم:

  • با بدست آوردن وزن های واقعی آخرین سطح از معیارها، تمام سطوح معیارها به جز سطح آخر را نادیده می گیریم.
  • برای انجام این کار باید ببینیم در صورتی که هر معیاری دارای یکسری زیرمعیار است وزن آن معیار را در وزن زیرمعیارهایش ضرب کنیم.
  • در نهایت ببینیم  که مجموع وزن آخرین سطح معیار بازهم یک شود.
  • در نهایت این مساله به AHP ساده تبدیل می شود.
دوره آموزشی تصمیم گیری چند معیاره  مقدماتی
دوره آموزشی تصمیم گیری چند معیاره مقدماتی

مثال روش AHP چند سطحی

برای انتخاب یک خانه چند محله مختلف در نظر گرفته شده است. این انتخاب دارای چند معیار کلی است که بعضی از آنها از یکسری زیرمعیار تشکیل می شود. نمودار کلی این مساله به شکل زیر است:

مثال روش  AHP چند سطحی
مثال روش AHP چند سطحی

سطح اول ( اجتماعی – آسایش – رفاهی)

سطح اول ( اجتماعی - آسایش - رفاهی)
سطح اول ( اجتماعی – آسایش – رفاهی)

مقایسه در سطح دوم ( نزدیکی به مترو – نزدیکی به نانوایی – نزدیکی به سوپر)

 ماتریس های مقایسه در سطح دوم
ماتریس های مقایسه در سطح دوم

ماتریس های مقایسه در سطح سوم زیرمعیار – گزینه

  ماتریس های مقایسه در سطح سوم زیرمعیار - گزینه
ماتریس های مقایسه در سطح سوم زیرمعیار – گزینه

محاسبه اوزان نهایی و رتبه بندی گزینه ها

مثال روش AHP چند سطحی
مثال روش AHP چند سـطحی
X