مثال فازی زدایی

با استفاده از فازی زدایی ، برای هر معیار، اعداد فازی که مقادیر معیار را برای همه گزینه‌ها نشان می‌دهند، به طور جداگانه به اعداد قطعی تبدیل می‌شوند. به این ترتیب، یک ماتریس عملکرد با عناصر فازی به یک ماتریس با اعداد قطعی تبدیل می شود که می تواند در یک روش تصمیم گیری چند معیاره مانند TOPSIS یا VIKOR یا روش های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه برای درک بهتر روش فازی زدایی مثالی را در این رابطه باهم حل می کنیم. فرض بر این است که تصمیم گیرنده تعداد 5 معیار و 5 گزینه را در نظر گرفته است. از ما خواسته شده است بر اساس هر کدام از 3 روش فازی زدایی 1) مرکز سطح 2) چن و هوانگ و 3) روش CFCS گزینه ها را غیر فازی نماییم.

در ادامه ماتریس تصمیم گیری آورده شده است.

ماتریس تصمیم گیری برای دیفازی سازی
ماتریس تصمیم گیری برای دیفازی سازی

1) مثال فازی زدایی روش مرکز سطح

بر اساس روش مرکز سطح میانگین گزینه ها تعیین کننده امتیاز قطعی می باشد.

مثال روش مرکز سطح
مثال فازی زدایی روش مرکز سطح

2) مثال فازی زدایی روش چن و هوانگ

بر اساس روش چن و هوانگ ابتدا نرمال سازی مقادیر صورت می پذیرد.

ماتریس نرمال چن و هوانگ
ماتریس نرمال چن و هوانگ

سپس کران بالا و پایین ماتریس نرمال محاسبه می شود.

Image
کران بالا و پایین ماتریس چن و هوانگ

سپس کل مقادیر نرمال شده بر اساس میانگین موزون چن و هوانگ (r+l)/2 محاسبه می شود.

میانگین وزنی چن و هوانگ
میانگین وزنی چن و هوانگ

مقادیر قطعی بدست می آید.

اعداد قطعی چن و هوانگ
اعداد قطعی چن و هوانگ

3) مثال فازی زدایی روش CFCS

  • نرمال سازی مقادیر مانند روش چن و هوانگ
  • محاسبه کران بالا و کران پایین مانند روش چن و هوانگ
  • مقادیر نرمال شده بر اساس میانگین موزون روش CFCS
میانگین موزون روش CFSC
میانگین موزون روش CFSC
  • مقادیر قطعی
اعداد قطعی روش CFCS
اعداد قطعی روش CFCS

شما می توانید در ادامه اکسل روش های فازی زدایی را دریافت نمایید.

3 دیدگاه برای “مثال فازی زدایی

نظرات بسته شده اند.

X
سوالی دارین؟